3,2400 zł
-1,82% -0,0600 zł
Korporacja Gospodarcza „efekt” SA (EFK)

Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii EE

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-24
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii EE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"; "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, niniejszym informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 24 marca 2020 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 3.330.300 Akcji Serii EE, które zostały należycie subskrybowane i opłacone.
Akcje Serii EE przydzielono podmiotom, które złożyły zapisy w ramach wykonania prawa poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe.
W sumie zostało objętych 3.330.300 Akcji Serii EE i tym samym Emisja doszła do skutku.
Stosowanie do treści § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii EE, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 20 stycznia 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz zmiany statutu Spółki.
W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii EE, Zarząd przekazuje następujące informacje o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii EE:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych:
Rozpoczęcie subskrypcji - 11.02.2020 r.
Zakończenie subskrypcji - 4.03.2020 r.
Zarząd nie kierował zaproszenia do wybranego inwestora do objęcia Akcji Serii EE.
2. Data przydziału akcji:
Data przydziału Akcji Serii EE - 24.03.2020 r. (przydział akcji został niezwłocznie dokonany po otrzymaniu od uczestników KDPW przyjmujących zapisy spisów nabywców akcji - KG „efekt” S.A.)
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
W ramach emisji oferowanych było 3.330.300 Akcji Serii EE. Subskrypcją w ramach oferty objętych zostało 3.330.300 Akcji.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Oferta nie była podzielona na transze. W wykonaniu prawa poboru w zapisach podstawowych nie wystąpiła redukcja zapisów. W ramach zapisów dodatkowych złożono zapisy na 24 771 127 Akcji Serii EE i w konsekwencji stopa redukcji zapisów wyniosła 96,23%.
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji łącznie złożono zapisy na 3.330.300 Akcji Serii EE, w tym, w ramach zapisów podstawowych w wykonaniu prawa poboru dokonano przydziału 2.393.409 akcji, natomiast w ramach zapisów dodatkowych dokonano przydziału 936.891 akcji co stanowi łącznie 3.330.300 Akcji Serii EE. Zarząd nie kierował zaproszenia do wybranego inwestora do objęcia Akcji Serii EE.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji przydzielono łącznie 3.330.300 Akcji Serii EE.
7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii EE obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą Akcję Serii EE.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji Akcji Serii EE zapisy złożyło 327 podmiotów, w tym: 312 osób fizycznych i 15 osób prawnych (w tym Gminne Spółdzielnie). Oferta nie była podzielona na transze.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji Akcji Serii EE przydzielono 327 podmiotom, w tym: 312 osobom fizycznym i 15 osobom prawnym (w tym Gminnym Spółdzielniom). Oferta nie była podzielona na transze.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Spółka nie zawarła umowy o subemisję Akcji Serii EE.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 3.330.300,00zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy trzysta złotych 00/100).
12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 29.653,- PLN (w tym koszty NWZA, podatek od czynności cywilnoprawnych i taksa notarialna);
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa - 0 PLN
d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta - 0 PLN
Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jak zmniejszenia kapitału własnego.
13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,0089 PLN.
14. Sposób opłacenia objętych akcji
Wszystkie Akcje Oferowane przydzielone w ramach Oferty zostały objęte za wkłady pieniężne, które zostały wniesione przelewami bankowymi lub gotówką. Potrącenie wierzytelności nie miało zastosowania.

Podstawa prawna:
§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie:
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji. Niniejszy dokument nie stanowi prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego, których sporządzenie nie jest przewidywane w związku z emisją akcji przez Spółkę.
Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Termination
of subscription and allocation of EE series shares


The Management Board of
Korporacja Gospodarcza 'Efekt' S.A. with its registered office in Krakow
(the "Company"; "Issuer") with reference to current report No. 10/2020
of March 18, 2020, hereby informs that today, i.e. on March 24, 2020,
the Management Board of the Company adopted a resolution on the
allotment of 3,330,300 Series EE Shares that have been duly subscribed
and paid up.


Series EE shares were
allocated to entities that submitted subscriptions under exercise of
pre-emptive rights and entities that submitted additional subscriptions.


In total, 3,330,300 Series
EE Shares were subscribed and thus the Issue took place.


Exception:


This current report is for
information purposes only. This current report does not in any way,
directly or indirectly, promote the subscription of the Issuer's new
issue shares and is not promotional material prepared or published by
the Company for the purposes of promoting the new issue of shares or
their subscription or encouraging, directly or indirectly, to subscribe
for them. The company has not yet published any materials aimed at
promoting new issue shares or their subscription. This document is not a
prospectus or other offer document, the preparation of which is not
expected in connection with the issue of shares by the Company.


This material, as well as
any part thereof, is not intended for distribution, directly or
indirectly, in the territory or to the United States of America or in
other countries where the public dissemination of information contained
in this material may be restricted or prohibited by law. The securities
referred to in this material have not been and will not be registered
under the US Securities Act of 1933 as amended and may not be offered or
sold in the territory of the United States of America with the exception
of transactions that are not subject to registration as required by the
US Securities Act or by virtue of an exception to such registration.


It is not subject to
distribution, publication or distribution, directly or indirectly, in
the territory or to the United States of America, Australia, Canada,
Japan or any other jurisdiction in which it is subject to restrictions
or is not allowed.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-24 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.