4,6800 zł
-0,85% -0,0400 zł
Korporacja Gospodarcza „efekt” SA (EFK)

Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii EE

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 1 / 2020 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2020-01-11
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii EE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 48/2019 z dnia 24 grudnia 2020 r. oraz nr 42/2019 z dnia 26 listopada 2019 r., Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent, Spółka”) niniejszym informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 z dnia 23.12.2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii EE z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii EE oraz praw do akcji serii EE do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała w Sprawie Podwyższenia Kapitału Zakładowego”) podjął w dniu wczorajszym uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii EE. Mocą postanowień powołanej Uchwały, Zarząd Spółki określił cenę emisyjną akcji serii EE na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Akcje serii EE będą oferowane, w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Celem emisji jest zwiększenie płynności akcji notowanych na GPW, których obrót cechuje się obecnie niską płynnością, a ponadto środki pozyskane z emisji będą przeznaczone na bieżącą działalność Spółki.
Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował rynek w drodze raportów bieżących odnośnie dalszych postępów w realizacji działań mających na celu wykonanie Uchwały Emisyjnej.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat ustalenia ceny emisyjnej akcji, które zostaną zaoferowane przez Spółkę dotychczasowym akcjonariuszom. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia.
Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333"><span lang="EN-US" style="line-height: 107%">Determination
by the Management Board of the issue price of EE series ordinary bearer
shares.</span></font><font face="Times New Roman"> </font><br/>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 165%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 165%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333">Not
for release, publication or distribution directly or indirectly, in </font></span>or
into the United States of America, Australia, Canada, Japan or in any
other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited by
law.<br/><span lang="EN-US" style="line-height: 165%"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333"><br style="line-height: 165%"></font></span><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333"><span style="float: none; word-spacing: 0px">Further
to the reports No. 48/2019 of December 24, 2020 and No. 42/2019 of
November 26, 2019, the Management Board of Korporacja Gospodarcza
'Efekt' S.A. with its registered office in Kraków ("Issuer, Company")
hereby informs that as part of activities aimed at implementing
Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of the Corporation
"Economic" S.A. with its registered office in Kraków, entered into the
Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the
number KRS 0000115403 of 23.12.2019 regarding the increase of the
Company's share capital by issuing EE series shares with pre-emptive
rights to existing shareholders, dematerialization and applying for
admission and introduction of EE series shares and rights to EE series
shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock
Exchange ("Resolution on the increase in share capital") adopted
yesterday a resolution regarding the issue price of EE series shares. By
virtue of the provisions of the Resolution, the Management Board of the
Company determined the issue price of EE series shares at PLN 1.00 (in
words: one zloty).</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 165%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 165%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333">Series
EE shares will be offered in the form of a closed subscription as
defined in art. 431 § 2 point 2 of the Commercial Companies Code, having
the nature of a public offer within the meaning of the Act of 25 July
2005 on public offerings and conditions governing the introduction of
financial instruments to organized trading, and on public companies.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 165%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 165%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333">The
purpose of the issue is to increase the liquidity of shares listed on
the WSE, the turnover of which is currently low liquidity, and in
addition the funds obtained from the issue will be allocated to the
current business of the Company.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 165%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 165%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333">The
Company's Management Board will keep the market informed through current
reports regarding further progress in the implementation of activities
aimed at implementing the Issue Resolution.</font></span><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333"><span lang="EN-US" style="line-height: 165%"><br style="line-height: 165%"><br style="word-spacing: 0px; line-height: 165%"></span><span style="float: none; word-spacing: 0px">Legal
basis</span><span lang="EN-US" style="line-height: 165%"><br style="word-spacing: 0px; line-height: 165%"><br style="word-spacing: 0px; line-height: 165%"></span><span style="float: none; word-spacing: 0px">Article
17, item 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market </span><span lang="EN-US" style="line-height: 165%">abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European </span></font>Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC.<br style="word-spacing: 0px"><br style="word-spacing: 0px"><span style="float: none; word-spacing: 0px">Disclaimer:</span><br style="word-spacing: 0px"><br style="word-spacing: 0px"><span style="float: none; word-spacing: 0px">This
current report has been prepared pursuant to the requirements of art. 17
clause 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and
of the Council of 16 April 2014 on market abuse and repealing Directive
2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directive 2003/124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC.</span>
</p>
<span lang="EN-US" style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null"><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333">This
current report is for information purposes only and the purpose of its
publication by the Company is solely to provide information on determining
the issue price of shares that will be offered by the Company to existing
shareholders. This current report does not in any way, directly or
indirectly, promote the subscription of new issue shares and is not
promotional material prepared or published by the Company for the purpose
of promoting new issue shares or their subscription or encouraging,
directly or indirectly, to subscribe for them.</font></span><font size="9.0pt" face="Arial,sans-serif" color="#333333"><span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><br style="line-height: 107%"></span><span style="float: none; word-spacing: 0px">This
material, and any of its part, is not intended for distribution, </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">whether
directly or indirectly, within the territory of or in the United </span><span lang="EN-US" style="line-height: 107%">States
of America or other jurisdictions where such distribution, </span></font>publication
or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The
securities referred to in this material have not been and<br style="word-spacing: 0px"><span style="float: none; word-spacing: 0px">will
not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">and
may only be offered or sold within the United States under an </span>exemption
from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of
the Securities Act.
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-11 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.