4,6200 zł
-1,28% -0,0600 zł
Korporacja Gospodarcza „efekt” SA (EFK)

Orzeczenie Sądu pierwszej instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Orzeczenie Sądu pierwszej instancji w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent, Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.01.2020 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 205/98, toczącej się od 1998 roku przeciwko Emitentowi o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz o zwrot pobranych pożytków, o której Emitent informował w rocznych i śródrocznych raportach okresowych Spółki oraz sprawozdaniach z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za poprzednie lata, zasądził od Emitenta na rzecz: a) Witolda Kalickiego – 3.299.864,73 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; b) Stanisława Skwarka – 3.295.733,37 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; c) Teresy Chwaja – 1556,74 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; d) Magdaleny Chwaja – 1167,53 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; Strona 3 z 4 e) Sylwii Chwaja – 1167,53 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; f) Izabeli Chwaja – 1167,53 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty; g) Macieja Chwaja – 1167,53 PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty.
Zasądzone od Emitenta kwoty obejmują skapitalizowane odsetki naliczone odpowiednio do dnia 27 czerwca 2016 roku oraz do dnia 21 czerwca 2016 roku.
W pozostałej części Sąd oddalił powództwo o zapłatę na rzecz powodów kwoty w łącznej wysokości 7.591.487,00 zł wraz z odsetkami od dnia 10.03.1998 roku. Kwota ta stanowić miała wynagrodzenie za korzystanie przez emitenta w latach 1991 - 1997 ze wskazanych w pozwie nieruchomości położonych w Krakowie - Rybitwach, zwrot pożytków uzyskanych z tych nieruchomości w latach 1991 - 1996 oraz odszkodowanie za pogorszenie w/w nieruchomości.
Powyżej opisana sprawa toczyła się od roku 1998 (Pozew wniesiony został przez powodów w dniu 20.02.1998 roku) i obejmuje roszczenia właścicieli nieruchomości, na których Emitent w określonych latach prowadził działalność gospodarczą związaną ze zorganizowaniem Placu Targowego Rybitwy z tytułu posiadania tych nieruchomości bez tytułu prawnego. Powyższy wyrok, jako wyrok Sądu I instancji jest nieprawomocny.
Spółka nadal nie uznaje powództwa, podnosząc w szczególności, iż brak jest podstaw faktycznych i prawnych domagania się przez powodów pożytków w kwotach wskazanych w pozwie. Zgodnie ze stanowiskiem emitenta przychody osiągane przez „efekt” S.A. stanowiły przychód ze zorganizowanego przedsiębiorstwa, jakim był Kompleks Handlowy „Rybitwy”, nie stanowiły natomiast pożytków z rzeczy (pożytków z nieruchomości), a zatem żądanie powodów w zakresie zwrotu pożytków jest nieuprawnione tak co do zasady, jak i co do wysokości. Pomimo trwającego ponad dwadzieścia lat postępowania sądowego, nie zostały przez powodów udokumentowane kwoty żądanych wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości oraz za rzekome ich pogorszenie.

Wyrok pierwszej instancji został wydany po dwudziestu dwóch latach od złożenia pozwu.

Emitent nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Sądu I instancji będzie występował z wnioskiem o uzasadnienie wyroku celem jego zaskarżenia.

O dalszym toku postępowania ww. sporu Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących i okresowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-24 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.