REKLAMA

ED INVEST S.A.: Odwołanie Walnego Zgromadzenia

2021-04-15 14:10
publikacja
2021-04-15 14:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Odwołanie Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bora Komorowskiego 35, lok. 218, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321820, informuje o odwołaniu Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”) Spółki ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (raport bieżący nr 6/2021), zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 roku na godzinę 11:00 w Warszawie.

Przyczyną uzasadniającą decyzję Zarządu o odwołaniu Walnego Zgromadzenia jest zapewnienie uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia jak naszerszej grupie akcjonariuszy. Z informacji, jakie zostały przekazane Zarządowi Spółki wynika, iż część akcjonariuszy uczestniczaca dotychczas w obradach Walnego Zgromadzenia nie dokonała rejestracji na zwołane Walne Zgromadzenie a ich zamiarem jest udział w obradach. Wychodząc naprzeciw prośbom tych akcjonariuszy Zarząd Spółki postanowił odwołać zaplanowane na dzień 26 kwietnia 2021 r. obrady Wanego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nowy termin Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony niezwłocznie a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie podane do publicznej wiadomości stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.


Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. , poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Zofia Egierska Jolanta Szewczyk Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki