3,6050 zł
-2,30% -0,0850 zł
Echo Investment SA (ECH)

Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującej grunt w Warszawie, na którym zrealizowany został pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich – Biura Przy Bramie.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej Echo Investment S.A. obejmującej grunt w Warszawie, na którym zrealizowany został pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich – Biura Przy Bramie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku spółka zależna Echo Investment S.A., tj. Dellia Investments – Projekt Echo - 115 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, jako sprzedający („Sprzedający”) oraz spółka prawa luksemburskiego LUX Europa III S.a r.l., podmiot zarządzany przez GLL Real Estate Partners jako kupujący („Kupujący”, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani „Stronami”), zawarli ostateczną umowę dotyczącą sprzedaży nieruchomości Sprzedającego („Umowa Sprzedaży”) („Transakcja”).

Przedmiot transakcji
Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Kupujący nabył nieruchomość Sprzedającego, oraz inne składniki majątkowe obejmujące w szczególności:
(I) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 73/2 znajdującego się w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej i Wroniej („Grunt”), prawo własności budynku biurowo – usługowego wzniesionego na tym gruncie znanego pod nazwą Biura przy Bramie („Budynek”) oraz budowli wniesionych na tym gruncie dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00459168/2;
(II) prawo własności wskazanych ruchomości;
(III) prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących konserwacji i umów serwisowych.
Transakcja nie obejmuje gruntów, praw i obowiązków innych niż związane z biurowcem Biura przy Bramie (ang. Gatehouse Office).

Cena
Cena sprzedaży wyniosła 73.133.802 euro netto. Budynek jest w pełni wynajęty. Po zakończeniu prac wykończeniowych w wynajętych pomieszczeniach i spełnieniu pozostałych warunków określonych w Umowie Sprzedaży cena może zostać podwyższona do ok. 76.100.000 euro netto. Dodatkowo, Kupujący zobowiązał się do wykonania na własny koszt prac wykończeniowych w niewykończonych lokalach najemców o wartości ok. 700.000 euro netto. Płatność podwyżki ceny jest spodziewana na przełomie III i IV kwartału 2019 r.

Zasady płatności ceny sprzedaży; zabezpieczenie
Zgodnie z Umową Sprzedaży, cena sprzedaży będzie płatna w dwóch transzach: pierwszej, w wysokości 38.552.448,67 euro netto płatnej niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży oraz drugiej, obejmującą pozostałą część ceny sprzedaży płatną po spełnieniu się warunków ustalonych przez strony, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Wraz z pierwszą transzą ceny, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego kwotę podatku VAT od całej ceny sprzedaży.
Na zabezpieczenie płatności drugiej transzy ceny sprzedaży oraz płatności potencjalnych podwyżek ceny Kupujący ustanowił na rzecz Sprzedającego hipoteki na nieruchomości będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży oraz poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Inne informacje dotyczące transakcji
Łącznie z Umową Sprzedaży Strony zawarły m.in. również:
(I) umowę gwarancji jakości Budynku (ang. quality guarantee agreement);
(II) umowy gwarancji czynszowych (ang. rental guarantee agreements) mające na celu wyrównanie Kupującemu uszczerbku w przychodzie operacyjnym netto (ang. operating income) z Budynku w okresie obowiązywania zachęt dla najemców wynikających z umów najmu;
Ponadto, Spółka udzieliła gwarancji dot. zabezpieczenia płatności przez Sprzedającego na rzecz Kupującego zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy Sprzedaży oraz wskazanych wyżej umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion of a sale agreement concerning real
property of a subsidiary of Echo Investment S.A., including land in
Warsaw on which the development of Gatehouse Offices - the first office
building of the project Warsaw Brewery was made.


The Management Board of Echo Investment S.A. (the “Company”)
hereby informs that on 28 March 2019, the subsidiary of Echo Investment
S.A., i.e. Dellia Investments – Projekt Echo – 115 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa with its registered office in
Kielce, as the seller (the “Seller”), and a company
operating under the laws of Luxembourg, Lux Europa III S.a r.l. (an
entity managed by GLL Real Estate Partners), as the buyer (the “Buyer”;
the Buyer and the Seller will hereinafter jointly be referred to as the “Parties”)
entered into a final sale agreement concerning the Seller’s real
property (the “Final Agreement”) (the “Transaction”).


Subject of the transaction


Pursuant to the Final Agreement the Buyer purchased
the real property of the Seller as well as other assets including in
particular:


(I)                 
the right of perpetual usufruct of the
plot of land no. 73/2 located in Warsaw at Grzybowska and Wronia Street
(the “Land”), the right of ownership of the office and
retail building located on this land and known as Gatehouse Offices (the
“Building”) and structures related to this land for
which the District Court for Warsaw – Mokotów in Warsaw, 10th
Land and Mortgage Register Department keeps the land and mortgage
register no. WA4M/00459168/2.


(II)               
the ownership right to relevant
movables;


(III)             
the rights and obligations stemming
from the maintenance agreements and service agreements.


The Transaction does not cover any land, rights or
obligations other than those related to the office building Gatehouse
Offices (Polish: Biura przy Bramie).


Price


The purchase price amount to EUR 73,133,802 net of
VAT. The building is fully leased. Based on completion of fit out works
in leased premises and fulfilment of other conditions set in the Final
Agreement the price can be increased to approx. EUR 76,100,000 net of
VAT. Additionally, the Buyer is obliged to perform at its own cost
fit-out works in not fitted-out premises, having the value of approx.
EUR 700,000 net of VAT. The payment of the price increase is expected at
the turn of the third and the fourth quarter of 2019.


Rules of payment of the purchase price; security
collateral


According to the Final Agreement, the purchase price
will be paid in two tranches: first, in the amount of EUR 38,552,448.67
net of VAT payable immediately following the execution of the Final
Agreement, and second, encompassing the remaining portion of the
purchase price payable following fulfilment of the conditions agreed by
the Parties, however not later than within 12 months from the execution
of the Final Agreement. Together with the first tranche, the Buyer will
pay to the Buyer the amount of the VAT due on the full purchase price.


As a security collateral for the payment of the
second tranche of the purchase price as well as the payment of potential
price increases, the Buyer established mortgages to the benefit of the
Seller over the real property being subject of the Final Agreement as
well as submitted itself to voluntary enforcement pursuant to art.
777 § 1 point 5 of the codes of civil proceedings.


Other information concerning the Transaction


Together with execution of the Final Agreement, the
Parties executed among other documents:


(I)                 
a quality guarantee agreement
concerning the Building;


(II)               
a rental guarantee agreements aimed at
compensation to the Buyer of the shortfalls in operating income from the
Building within the duration of the tenant’s incentives under the lease
agreements.


Furthermore, the Company issued a guarantee securing
the payment by the Seller to the Buyer of the obligations of the Buyer
resulting from the Final Agreement and the abovementioned agreements.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2019-03-29 Rafał Mazurczak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.