REKLAMA

ECHO: Spełnienie jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A. zawartej dnia 17 lutego 2021 roku

2021-04-08 13:22
publikacja
2021-04-08 13:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Spełnienie jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A. zawartej dnia 17 lutego 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ECHO Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 kwietnia 2021 roku o wyrażeniu bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Emitenta wyłącznej kontroli nad DKR Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w wyniku czego Emitent pośrednio nabędzie większościowy pakiet akcji stanowiących około 65,99% ogółu głosów w Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Archicom”) – spółce publicznej, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rynku podstawowym. Uzyskanie zgody na powyżej opisaną koncentrację było jedynym warunkiem zawieszającym przewidzianym w przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom zawartej w dniu 17 lutego 2021 roku.

O dalszych działaniach dotyczących transakcji pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A., Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Fulfillment of the only condition precedent
specified in the preliminary share purchase agreement on the sale of
shares concerning the indirect acquisition of a majority stake in
Archicom S.A., dated 17 February 2021The
Management Board of ECHO Investment S.A. with its registered office in
Kielce (the "Issuer"), with reference to the current
report No. 4/2021 dated 18 February 2021, hereby informs that today the
Issuer has received a decision of the President of the Office of
Competition and Consumer Protection dated 6 April 2021 on granting an
unconditional consent for the concentration consisting in the Issuer's
acquisition of sole control over DKR Investment sp. z o.o. with its
registered office in Wrocław and DKR Invest S.A. with its registered
office in Wrocław, as a result of which the Issuer will indirectly
acquire a majority stake of shares representing approximately 65.99% of
the total number of votes in Archicom S.A. with its registered office in
Wrocław ("Archicom"), a public company whose shares are
listed on the Warsaw Stock Exchange on the primary market. The
obtainment of the consent for the above-described concentration was the
only condition precedent provided for in the preliminary share purchase
agreement on the sale of shares concerning the indirect acquisition of
the majority stake in Archicom, dated 17 February 2021.


The Issuer will inform about further actions
concerning the transaction related to the indirect purchase of the
majority stake in Archicom S.A. in subsequent current reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-08 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2021-04-08 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki