REKLAMA

ECHO: Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

2021-04-22 23:45
publikacja
2021-04-22 23:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Marcina Materny pełniącego funkcje Członka Zarządu o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Emitenta ze skutkiem na dzień 22 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 9 i § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., Nr. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resignation of a managing
person of the Issuer


The Management Board of Echo
Investment S.A. (the Issuer) hereby reports that today the Issuer
received the statement from Mr. Marcin Materny from acting as the Member
of the Management Board on the resignation from membership in the
Issuer's Management Board with effect on April 22, 2021.


Legal basis: § 9 § 5 section 4
of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th, 2018
concerning current and periodical information published by issuers
of securities and terms of recognizing as equivalent the information
required by laws of a non-Member State (Journal of Laws of 2018, item
757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki