REKLAMA

ECHO: Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów akcjonariusza większościowego Echo Investment S.A.

2019-10-16 15:18
publikacja
2019-10-16 15:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów akcjonariusza większościowego Echo Investment S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Echo Partners B.V. (Sprzedający) i od WING IHC Zrt z siedzibą przy 1095 Budapeszt, Máriássy utca 7, Węgry (Kupujący) zawiadomienie, że w dniu 16 października 2019 r. Sprzedający oraz Kupujący zawarli przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Lisala sp. z o.o., która zgodnie z zawiadomieniem jest właścicielem 230.930.856 akcji Spółki stanowiących 55,96% kapitału zakładowego Spółki (Transakcja).

Zgodnie z zawiadomieniem, zamknięcie Transakcji jest uzależnione od uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji stanowiącej Transakcję.

Zgodnie z zawiadomieniem, po zamknięciu Transakcji, strony dokonają stosownego zawiadomienia zgodnie z przepisami art. 69 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz wykonają pozostałe obowiązki informacyjne zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Signing of the preliminary
share purchase agreement relating to the acquisition of 100% of the
shares in the majority shareholder of Echo
Investment S.A.


The Management Board of Echo Investment S.A. (the
Company) hereby reports that today the Company received notification
from Echo Partners B.V. (Seller) and WING IHC Zrt whose registered
office is at 1095 Budapest, Máriássy utca 7, Hungary (Buyer), that on 16
October 2019, the Seller and the Buyer entered into a preliminary share
purchase agreement relating to the acquisition of 100% of the shares in
Lisala sp. z o.o., which, according to the notification, holds
230,930,856 shares in the Company constituting 55.96% of the share
capital of the Company (Transaction).


Pursuant to the notification, the
completion of the Transaction is conditional on the obtainment of a
decision of the
President of the Office of Competition (Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów) and Consumer Protection
granting consent to the carrying out of the concentration consisting of
the Transaction.


Pursuant to the notification,
upon the completion of the Transaction, the parties will submit the
relevant notifications pursuant to Article 69 et seq. of the Act of
29 July 2005 on the Public Offer and the Conditions for Introducing
Financial Instruments to the Organized Trading System and Public
Companies and meet other information obligations as may be required by
the relevant provisions of law.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-16 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2019-10-16 Artur Langner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki