Domy maklerskie wypracowały w I kw. 237 mln zł zysku netto

2020-05-25 18:44
publikacja
2020-05-25 18:44
fot. Dylan Martinez / Reuters

Domy maklerskie wypracowały w I kw. 2020 r. 237 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej miały 1,7 mln zł straty netto - wynika z kwartalnych danych KNF.

Przychody z działalności podstawowej wyniosły 138,7 mln zł i były zbliżone do przychodów rok wcześniej (spadek o 0,6 proc. rdr).

Największy wpływ na różnicę w wynikach w ujęciu rok do roku miał wzrost zysku z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu do 336,9 mln zł, czyli o około 530 proc. rdr.

Aktywa klientów zgromadzone na rachunkach domów maklerskich wyniosły na koniec I kw. 2020 r. 64,3 mld zł, co oznacza spadek: o 5,6 proc. kdk i o 23,8 proc. rdr. W tym, wartość instrumentów finansowych wyniosła 58,9 mld zł, czyli o 7,9 proc. mniej kdk i 26,9 proc. mniej rdr. Tym samym środki pieniężne wyniosły 5,4 mld zł i wzrosły: o 31 proc. kdk i o 39,3 proc. rdr.

W tabeli podano zagregowane przychody i koszty domów maklerskich na koniec I kw. 2020 r. i I kw. 2019 r. (w tys. zł):

Wyszczególnienie 2020-03 2019-03
I. Przychody z działalności podstawowej 138 727 139 573
1. Przychody z działalności maklerskiej 123 142 126 362
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej 15 585 13 211
II. Koszty działalności podstawowej 221 026 205 504
III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II) -82 299 -65 931
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 404 406 73 805
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 67 515 20 356
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) 336 891 53 449
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 97 496
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 0 0
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) 97 496
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 21 240 3 625
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 3 196 647
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI) 18 044 2 978
XIII. Pozostałe przychody operacyjne 7 223 7 271
XIV. Pozostałe koszty operacyjne 8 727 6 012
XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV) 271 229 -7 749
XVI. Przychody finansowe 23 545 10 947
XVII. Koszty finansowe 3 952 3 689
XVIII. Zysk (strata) brutto (XV+XVI-XVII) 290 822 -491
XIX. Podatek dochodowy 53 775 1 807
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 -555
XXI. Zysk (strata) netto (XVIII-XIX-XX) 237 047 -1 743

(PAP Biznes)

kk/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki