Długi alimentacyjne rosną o 100 mln zł miesięcznie. Jak egzekwować pieniądze?

Długi alimentacyjne Polaków na koniec kwietnia 2017 r. wynosiły blisko 10,5 mld zł. Uporczywe uchylanie się od alimentów wymusiło konieczność wprowadzenia zmian w prawie. Od 31 maja za niepłacenie alimentów przez co najmniej trzy miesiące grozi kara pozbawienia wolności lub dozór elektroniczny.

Z najnowszego raportu BIG InfoMonitor wynika, że dług alimentacyjny systematycznie wzrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie, co w efekcie przedkłada się już na 302 tys. osób niepłacących na dzieci widniejących w rejestrze.

Największa liczba dłużników, którzy uchylają się od płacenia alimentów, zamieszkuje Warszawę, Łódź i Kraków. Jeśli chodzi o województwa, w niechlubnej czołówce znalazło się śląskie, mazowieckie oraz dolnośląskie. Natomiast przeważającą większość dłużników, bo aż 95 proc., stanowią mężczyźni między 35. a 54. rokiem życia.

Długi alimentacyjne wciąż rosną. Jak skutecznie z nimi walczyć?
Długi alimentacyjne wciąż rosną. Jak skutecznie z nimi walczyć?

Nowe przepisy receptą na długi alimentacyjne?

Średnia wartość zobowiązania z tytułu niezapłaconych alimentów przypadająca na jednego dłużnika wzrosła w ciągu ostatniego kwartału o 1 010 zł. Natomiast średnia dla całego kraju wynosi 34 735 zł. Według danych prezentowanych przez BIG InfoMonitor liczba dłużników nieznacznie zmniejszyła się jedynie na Mazowszu – z 31 147 do 31 119 oraz na Dolnym Śląsku – ubytek o ponad 2,5 tys.

Źródło: Raport - dłużnik alimentacyjny BIG InfoMonitor, maj 2017 r.
Źródło: Raport - dłużnik alimentacyjny BIG InfoMonitor, maj 2017 r.

W efekcie w województwie dolnośląskim spadła również łączna kwota zadłużenia o ponad 92 mln zł. Możliwe, że jest to spowodowane obawą dłużników przed karą więzienia. Bowiem po nowelizacji kodeksu karnego za niezapłacenie alimentów za co najmniej trzy miesiące, dłużnik może zostać ukarany grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności do roku czasu. Po wprowadzonych zmianach kara będzie niższa niż dotychczas stosowana (dwa lata), jednak resort przewiduje, że zdecydowanie łatwiej będzie udowodnić winę dłużnika przed sądem. Kara dwóch lat więzienia będzie grozić natomiast osobie, która - nie wywiązując się z obowiązku alimentacyjnego - naraziła osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Stosowne zmiany zamieszczone w ustawie „Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów” wchodzą w życie pod koniec maja br. Wówczas dotychczasowy zapis o uporczywym uchylaniu się od płacenia alimentów zostanie zastąpiony nowym - o braku płatności trzech świadczeń okresowych.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy dłużnicy uchylający się od płacenia alimentów będą od tej pory trafiać do wiezienia. Przewidziane jest rozwiązanie w postaci odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, czyli kontroli skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu. Dodatkowo dłużnik będzie zobowiązany do rozpisania swojego planu dnia, który będzie później weryfikowany. Takie rozwianie z jednej strony pozwoli skazanemu na podjęcie zatrudnienia, co w rezultacie umożliwi wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, z drugiej natomiast zwiększy kontrolę nad osobami, które chcą ukryć fakt posiadania pracy.

Sposoby na dłużnika

Przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć dostarczanie środków utrzymania, ale także zapewnienie środków wychowania. Jest on najczęściej realizowany przez płacenie określonych kwot pieniężnych w określonych miesięcznych ratach. Jednak w zależności od okoliczności, może również polegać na dostarczaniu określonych środków w naturze, np. wyżywienia, zapewnieniu mieszkania, pomocy lekarskiej.

Roszczenia alimentacyjne najczęściej dochodzone są na drodze sądowej, mogą być jednak zaspokajane również dobrowolnie na podstawie umowy określającej stosunek alimentacyjny, tj. wysokość i terminy świadczeń alimentacyjnych pomiędzy uprawnionym do pobierania alimentów a zobowiązanym do ich płacenia.

Źródło: Raport - dłużnik alimentacyjny BIG InfoMonitor, maj 2017 r.
Źródło: Raport - dłużnik alimentacyjny BIG InfoMonitor, maj 2017 r.

Jednak zasądzone alimenty przez wyrok sądu to jedno, natomiast systematyczne ich regulowanie to drugie. W razie uchylania się od płacenia bądź w przypadku otrzymywaniu niepełnych rat alimentacyjnych, uprawniony do ich pobierania ma możliwość wyegzekwowania długu poprzez:

  • skierowanie sprawy do komornika sądowego,
  • zgłoszenie się do Funduszu Alimentacyjnego,
  • złożenie pozwu o alimenty przeciwko dziadkom,
  • złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Walka o zaległe alimenty zaczyna się od wizyty u komornika sądowego, który ma obowiązek działać ze szczególną starannością. Należy jednak pamiętać, że nie podejmie się on dochodzenia roszczeń tylko na podstawie ustnej umowy pomiędzy rodzicami. Dlatego wraz ze złożeniem wniosku o wyegzekwowanie alimentów, należy przedłożyć prawomocny wyrok sądu lub ugodę. Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli osoba składająca wniosek nie posiada informacji o miejscu przebywania dłużnika, komornik powinien podjąć działania w celu ustalenie jego miejsca zamieszkania, a także jego sytuacji finansowej i majątkowej. –  Najszybciej komornik odzyska zaległe alimenty, kiedy osoba zobowiązana do ich płacenia jest zatrudniona na umowę o pracę i uzyskuje stałe wynagrodzenie, czy też posiada oszczędności albo cenne ruchomości. Prowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika jest bardziej skomplikowane, często czasochłonne i nie zawsze skuteczne – informuje adwokat Agnieszka Grzywka-Klaus.

Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, wówczas komornik wydaje oświadczenia o bezskuteczności postępowania, które jest niezbędne, by zgłosić się do Funduszu Alimentacyjnego. Jednak z jego pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, tj. dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725 zł netto. Wówczas można otrzymać wypłatę w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie większą niż 500 zł miesięcznie. Dodatkowo należy pamiętać, że pieniądze z funduszu należą się na dziecko, które nie ukończyło 18 lat, chyba że uczy się lub studiuje, co wówczas uprawnia do pobierania środków do 25. roku życia. Jeżeli natomiast dziecko jest niepełnosprawne i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, alimenty przysługują mu bez względu na jego wiek. Na uwadze należy mieć również fakt, iż wypłata pieniędzy może zostać wstrzymana, jeśli sytuacja finansowa rodzica wychowującego dziecko ulegnie poprawie. Należy wówczas niezwłocznie poinformować o tym fakcie urząd, ponieważ w przypadku nienależnego pobierania świadczeń, trzeba będzie je zwrócić wraz z odsetkami.

Źródło: Raport - dłużnik alimentacyjny BIG InfoMonitor, maj 2017 r.
Źródło: Raport - dłużnik alimentacyjny BIG InfoMonitor, maj 2017 r.

Zgłoszenie sprawy do Funduszu Alimentacyjnego może mieć dodatkowy skutek, a mianowicie dłużnik może stracić prawo jazdy. Pieniądze na świadczenia dla dzieci wypłacane przez fundusz zapewnia gmina. Tym samym gmina wyręcza dłużnika w płaceniu alimentów, przez co staje się jego wierzycielem. Przechodzi na nią zatem prawo pewnego rodzaju dyscyplinowania dłużnika alimentacyjnego, tj. jeśli dłużnik jest osobą niepracującą, jest zobowiązany do zarejestrowania się w urzędzie pracy, dodatkowo na wezwanie gminy musi składać oświadczenia majątkowe oraz wymagane jest od niego umożliwienie odpowiednim organom przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego. Jeśli natomiast dłużnik nie zastosuje się do procedur, samorząd gminny ma prawo skierować wniosek do starosty o zatrzymanie jego prawa jazdy.

Kolejny sposobem dochodzenia należnych alimentów jest złożenie pozwu o ich wypłatę przeciwko dziadkom. Uprawnia do tego jeden z przepisów kodeksu rodzinnego mówiący o tym, że do przekazywania pieniędzy na utrzymanie dziecka zobowiązani są krewni, czyli rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo. – Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) – potwierdza adwokat Agnieszka Grzywka-Klaus. Pozew należy złożyć do sądu rodzinnego oraz jednocześnie udowodnić, że dziadkowie posiadają odpowiednie dochody. Jednak w tym celu, w trakcie trwania postępowania, sąd może zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego o przekazanie PIT-u za poprzedni rok kalendarzowy. Takie działanie niejednokrotnie wpływa również na zachowanie dłużnika alimentacyjnego, który nie chcąc obciążać swoich rodziców, sam zaczynała płacić alimenty.

Jeśli powyższe sposoby nie przynoszą rezultatów, można wystąpić do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego. – Co do zasady ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jednak jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu – twierdzi Agnieszka Grzywka-Klaus. Należy pamiętać, że uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem, za które od maja 2017 r. grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku czasu.

Wpisz dłużnika do rejestru

Obok wyżej wymienionych sposobów egzekwowania alimentów, istnieją również metody, które służą napiętnowaniu dłużników. Jednym z nich jest dokonanie wpisu do rejestru dłużników. Jest to szczególnie kłopotliwe dla osoby, która prowadzi własną działalność gospodarczą i zależy jej na dobrej opinii wśród kontrahentów. Tego rodzaju wpis utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia, zaciąganie zobowiązań. Warto zatem zadbać o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Długów bądź innego rejestru dłużników, ponieważ skomplikowanie życia dłużnikowi być może spowoduje, że zacznie wywiązywać się ze swojego obowiązku alimentacyjnego.  

Kolejnym sposobem walki z dłużnikami alimentacyjnymi jest akcja prowadzona przez BIG InfoMonitor „Odzyskaj alimenty”. Do Biura mogą zgłaszać się osoby zainteresowane wpisem dłużników do rejestru za symboliczne 1 zł długu. Z akcji skorzystało ok. 811 osób, które w sumie zgłosiły wpisały na ponad 4,4 mln zł. Natomiast średnia wartość zgłaszanych w ramach akcji zobowiązań alimentacyjnych to 23 111 zł. Do tej pory udało im się odzyskać blisko 281 tys. zł.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 4 ~Stowarzysznie_TjOK

Sam pomysł skuteczniejszej egzekucji alimentów to dobry kierunek. Nie zmienia to jednak faktu, iż jest to działanie tylko na skutkach, nie zaś przyczynach. Wg mnie oba te działania powinny być prowadzone, co najmniej równolegle.

Czy MS sprawdziło dlaczego zobowiązani nie płacą alimentów, co nimi powoduje? Czy alimenty zasądzane są zgodnie z ich możliwościami, w jaki sposób jest to robione - arbitralnie, czy ustalane, np. przy udziale mediatora (dużo większa szansa na późniejszą wykonalność), itd.

Tu można przeczytać na ten temat w nieco szerszym ujęciu: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkobieta.onet.pl%2Fdziecko%2Fmale-dziecko%2Falimenciara-kobieta-ktora-zyje-z-alimentow-i-500-plus%2Fxlyl03p&h=ATNMJhEvLXh45v6Go1BwVn0Tstnf31LfJJ-fJ538bE78vDumX1a0BLYYs-atmRGOfwCg_T074WAJ_PvYuu6K0HFwxjDI_iGqxVm26ohhAUD-kbs06lQR0gX6__zrMxpjko5YVDB8ig

Co z tematem tabel alimentacyjnych: https://www.facebook.com/ssrwp/posts/1737585083232257?match=dGFiZWxh o które zabiega Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych W Polsce?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~Dim

A jeśli dłużnik alimentacyjny zrobił to dla dziecka ? Matka mówi : od lat już pracujesz na czarno i pewnie już tak zostanie a przydałoby się jeszcze parę złoty. Ale fundusz dopiero po komorniku !
Pewnie są i komornik nie będą tacy źli bo to też głownie baba !! Dobra, trochę grosza więcej nie zaszkodzi.

Teraz cała rodzina wraz z dzieckiem robi w gacie bo może się pojawić prokurator, chłopa oczipować obrożą i wywnioskować że noce spędza z kobitą od alimentów a o świcie wyrusza do ciężkiej harówki i przydało by się go przymknąć by popracował trochę dla więziennego czebola.

Jedyne co im pozostanie to naśladować Ukraińców przed którymi 11 czerwca otworzą zachodnie granice i dać nogę jak na porządnych alimenciarzy przystało; jeśli miejscowe gestapo by im to utrudniało winni wymknąć się przez zieloną granicę słowacką stroną.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 2 ~smutne

kwoty są dużo wyższe - wiele zaległości nie jest zgłoszonych niestety ...
np. ja nie zgłaszam nigdzie póki zapłaci "co łaska" - do wyroku sądu się nie stosuje ...
bo lepiej mieć co łaska niż nie mieć nic
a szanowny tatuś pracuje na czarno za granicą, w PL nie posiada nic - możliwości egzekucyjne - żadne
i tylko zdjęcia w necie możemy zobaczyć jak to mu się żyje i gdzie bywa ;)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 4 ~fr

unikanie alimentów to jest ograbianie własnych dzieci z godnego życia

! Odpowiedz
7 4 ~Horus

BARDZO DOBRZE ! zabierać prawo jazdy ,samochód ,zlicytować mieszkanie ,stworzyć rejestr tatuśków ,żeby nawet telefonu nie mógł wziąć na raty- NIC !!!. Ma byś biedny jak jego dzieci są niedoinwestowane. Jak nic nie pomoże to obciąć k...... i wsadzić do kryminału. KONIEC -KROPKA.

! Odpowiedz
6 1 ~Hila

Nie dotyczy to wszystkich mężczyzn, a zwracam się do tych którzy ze swoją chucią biegają za spódnicami i zapładniają, a potem płacz, że trzeba płacić alimenty na swoje dziecko. Alimenty są dla Twojego dziecka, nie dla żony i niech się cieszy jeden z drugim, że większy ciężar wychowania spada na barki żony. I dlatego bardzo dobrze, że wreszcie będzie uregulowana sprawa alimentów i nie trzeba będzie czekać w nieskończoność na to co się prawnie dziecku należy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~Dim

"Alimenty są dla Twojego dziecka, nie dla żony"

Ale jeśli kobieta uwielbia cukierki z prawdziwego cukru i spasa nimi dziecko aż do bólu zębów a on by wydawał na coś bardziej pożywnego te same pieniądze, to teza że są dla tego dziecka a nie dla niej upada. Są koszty zarządzania i różnie się kształtują u różnych ludzi.

Można sobie wyobrazić sytuację że alkoholiczka z dzieckiem na utrzymaniu zapewnia dziecku dużo wrażeń wzrokowych podczas oglądania kolorowych etykietek egzotycznych alkoholi.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 18 ~prosefor

PROBLEM alimentow mozna łatwo zakończyć - NAPRZEMIENNA OPIEKA NAD DZIEĆMI.

! Odpowiedz
0 0 ~Dim

Podobał mi się krótki film z Bruceem Lee w którym prowadził pojedynek w grze w ping ponga ale zamiast typowej paletki używał nunczako. Nie pamiętam czy z przeciwnej strony była kobieta, mistrzyni w ping ponga.

! Odpowiedz
6 7 ~Rmgtow

Same "zachety" zeby robic te dzieci. Ciekawe komu sie to jeszcze oplaca ? Niech panie rozmnoza sie same.

! Odpowiedz
0 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 7 ~Za

Jestem za efektywni rozwiazaniami jezeli chodzi o alimenty . I to powinno dotyczyc rowniez kobiet , bo taki tez sa , ktore zostawiaja ojca z dzieckiem . W tej kwestii - zero tolerancji - w mysl zasady przewodniczacego KODu - cierp cialo jakzes chcialo .

! Odpowiedz
6 3 ~milioner

ja od lat powtarzam że biedni nie powinni sie rozmnazac.

! Odpowiedz
1 1 ~taki_jeden

Na ile mam rozeznanie, a trochę mam, to problemy z alimentacją dotyczą u nas wszystkich klas ekonomicznych.

Więcej, to właśnie bogatym mężczyznom z trudem przychodzi przyjęcie do wiadomości, że jeśli do rozpadu doszło z wyłączną winą, to druga strona ma prawo do alimentów pozwalających żyć na poziomie NIEPOMNIEJSZONYM.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Dim odpowiada ~taki_jeden

"pozwalających żyć na poziomie NIEPOMNIEJSZONYM."

I tego właśnie racjonalny mózg nie przyjmuje do wiadomości gdyż wystarczy spojrzeć na wiele parametrów ekonomicznych choćby takich najmniejszych jak kurs walutowy lub jakichś akcji by stwierdzić że jest to duże uproszczenie które mógł wymyślić jakiś kodeks i zastosował go jakiś sąd.

Jeśli dwie osoby posiadają wspólnego majątku X czegoś tam, to po równym podziale każda dostaje X/2 czyli połowę i już na starcie nie można mówić o niepomniejszeniu. Gdyby majątek się pomnażał a nie dzielił przy rozpadzie to wszyscy zajmowaliby się tylko rozpadem.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~taki_jeden odpowiada ~Dim

"I tego właśnie racjonalny mózg nie przyjmuje do wiadomości"

Racjonalność mózgu Kazimierza Marcinkiewicza, który wybrał Isabel, i Tomasza Lisa, który wybrał Hankę, to rzecz do dyskusji. Ale proste mózgi prawodawców i sędziów mają to gdzieś. Mój głos w dyskusji jest taki, że słusznie mają to gdzieś.

! Odpowiedz
2 8 ~qwe

A jak to było 200 lat temu z alimentami? Bo jakoś ludzkość i bez tego sie rozmnożyła.

! Odpowiedz
1 0 ~Dim

Wtedy był kodeks Napoleona i pojedynki.

Kłopot był zawsze z techniką. Gdy pojedynek prowadzony był na odległość wyciągnięcia ręki a strona posiadała flintę jedno rurową to można było za pociągnięciem cyngla odstrzelić jedno jądro. Jednak jeśli przeciwnik dysponował dwururką i zrobił to samo w tym samym czasie to odstrzeliwał dwa i tym samym pojedynek dobiegał końca z wynikiem 1:2

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 13 ~olo

Powiedzmy sobie wprost, że alimenciarze to grupa po której można jezdzić, bo kto ich obroni ? Tu można wyciągać paragrafy z kapelusza ALE dlaczego nie scigać pracodawcy który zalega z wypłatą, dlaczego nie sicigać ubezpieczyciela który uchyla się od wypłaty odzczkodowania. A niech płaci jego córka czy teściowa .

! Odpowiedz
0 0 ~Dim

Odczytuję że pytanie jest takie: Dlaczego alimenty mają być wierzytelnością uprzywilejowaną ?

Sądzę, że z wszystkich nie dałoby się zrobić "chłopca do bicia" a jak wiadomo w każdym "dobrym" społeczeństwie winien taki być.

! Odpowiedz
2 13 ~gg

Nawet co trzecie dziecko jest wychowywane przez niebiologicznego ojca, który sam o tym nie wiem, że wychowuje czyjeś dziecko.

Obowiązkowo badania na ojcostwo - teraz są łatwo dostepne.

! Odpowiedz
4 17 ~Tomeczek_888

Pewien znany aktor \ TVP płaci po 9 tys. alimentów na każde z czworga dzieci. Dobra Zmiana wywaliła go z TVP, więc stracił dochody i nie może tyle płacić więc pójdzie do więźienia tak? Czy jest ustawa pomagająca takim ojcom? Swoją drogą co dostaje na utrzymanie dzieciak za 9 tys. miesięcznie?

! Odpowiedz
6 1 ~Praktyk

Wątpię czy to prawda, wysokość alimientów w PL ma zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka, najważniejsze, nie są uzależnione od wysokości zarobków alimenciarza.

! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 19 ~Kochający_ojciec

Są sytuacje ze ojciec porzuca rodzine i dzieci oraz miga sie od alimentów ale często bardzo często matki narozrabiają ale wiedza ze dostaną opiekę i alimenty i maja gdzieś dobro dziecka ewidentne robią na złość ojcu nie umożliwiają kontaktów ale kasę tatuś ma płacić. Matki powinny być tak samo traktowane surowo za utrudnianie kontaktów i wtedy było by równouprawnienie a teraz to jest wywyższanie roli matki która coraz cześciej nie jest święta.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 9 ~Dżejms

A utrata prawa jazdy to na pewno pomoże dłużnikowi alimentacyjnemu zwrócić dlug bo będzie miał bez prawa jazdy większe szanse na pracę. To od razu obciąć głowę to przez lata będzie płacił.

! Odpowiedz
4 5 kzabor

Chodzi o uporczywość. Duża cześć alimenciarzy nie płaci dlatego żę nie może, ale dlatego że nie musi.Jak taki będzie do pracy musiał jeździć rowerem, to zaoszczędzi na paliwie i będzie miał na alimenty. Zawodowi kierowcy nie stracą uprawnień.

! Odpowiedz
1 17 ~jatonieja

Na dzieci płacić mogę, na zachcianki byłej żony, nigdy. To jest bardzo proste, przeliczasz czynsz, jedzenie, opłaty i dzielisz na tyle osób ile zostaje w domu po Twojej wyprowadzce. Odejmujesz od tego żonę i patrzycie ile kasy "pochłaniają" dzieci, robicie ściepe ze swoich pensji i to dla mnie są uczciwe alimenty. Utrzymanie dzieci leży też na barkach żony, nie tylko byłego męża...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 6 ~Dżejms

To też niesprawiedliwe chyba że dokładnie po połowie dzielisz się obowiązkami opieki nad dzieckiem. Bo jeśli nie to ona opiekując się dzieckiem ma mniej czasu i sił na pracę. Zajmowałeś się dzieckiem w ogóle? A jak jeszcze chore przewlekle albo często chorujące to już przechlapane.

! Odpowiedz
0 1 ~kochający_ojciec odpowiada ~Dżejms

zajmowałem się i nadal mogę to robić to żona wyprowadziła się z domu rozbiła rodzinę a syn jest szczęśliwy jeśli może nocować u taty w swoich starych kątach które zna i miło wspomina. dzieckiem zajmuje się obecnie jej matka bo ona nie ma czasu ale sąd uznał że "książkowo dziecko do 7 roku życia powinno być z matką" taki mamy wymiar sprawiedliwości a o opiece naprzemiennej nie chcą słyszeć
dodatkowo ja rozumiem że dziecko potrzebuje matki a ona nie rozumie że syn potrzebuje ojca i stara się ograniczać i utrudniać wszelkie kontakty

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 6 ~Le

Jakoś nikt nie mówi o tym ,że matka też mogła się zabezpieczyć przed niechcianą ciążą? i nie wrabiać faceta w dzieci z którym ją nic nie łączy, poza pragnieniem otrzymywania kasy co miesiąc?

! Odpowiedz
1 0 ~Dim

Mogla ale nie chciała. I co jej zrobisz ???

Nie zapłacisz alimentów, oczywiście.

! Odpowiedz
0 14 ~Dżejms

A jak to działa jak po latach, dziesiątkach lat człowiek się dowie że wychowywał bądz tylko utrzymywał (alimenty) nie swoje dziecko? Teraz są badania genetyczne to można sobie sprawdzić. W takim wypadku uznanie ojcistwa powinno być anulowane skoro jest fałszywe i zwrot kasy z odsetkami za te lata dla tego wykorzystanego faceta. Sprawiedliwość tylko na prawdzie! Chyba że sam nie chce aby to anulowano.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Jarek

sprawdzisz i i tak nic Ci to nie da i nikt nie odda. Zresztą to nie wina dziecka, co innego matki...

! Odpowiedz
0 1 ~gojniak

Król Korwin co o tym sądzi:
https://www.youtube.com/watch?v=8tTxe66BOS8

! Odpowiedz
11 5 ~Londoner

Jakos dziwnie znam o wiele wiecej przypadkow gdzie ojciec nie placi, a matka musi uzerac sie ze wszystkim. Zanizanie swoich dochodwo to oczywiscie standard. Tak ze darujcie sobie opowiesc o krwiozerczych matkach, bo to tylko wymowka zeby nie placic. Oczywiscie tatus nie widzi, ze nie placi nie na matke, ale na swoje dziecko. No, ale zazwyczaj ma juz nowa laske wiec ma wywalone na dawna rodzine. Tak ze placcie i nie pitolcie, bo to jest nudne i zenujace.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Dim

Opisałeś sytuację i nie wyciągasz z tego wniosków. Stwierdzasz że chłop ma dodatkowe obciążenia bo ma nową kobietę na utrzymaniu a może pojawi się nowe dziecko.

W tym wypadku sytuacja się odwróciła: jego pierwsze dziecko jest utrzymywane przez matkę czyli tak naprawdę "alimenciarza" z własnej chęci. On musi ciąć koszty "starych znajomości" i nie jest to żadna żenada tylko sprawy życia i śmierci.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 11 ~Le

Faktem jest ,że kobiety domagają się równych praw,a tutaj one mogą niejako zrezygnować z opieki nad dzieckiem,nawet zostawić czy oddać do adopcji, natomiast ojciec jest ściganym przestępcą przez 25 lat jeżeli ma dzieci, których nie planował.
One mogą oszukiwać mężczyzn i nie zabezpieczać się przed ciążą, której może nie chciał mężczyzna i za to nie odpowiadają,a faceci za stosunek oczekiwany przez kobietę ,ale bez prezerwatywy odpowiadają jak za gwałt.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 3 ~Le odpowiada (usunięty)

Tak koleś ,jakoś nikt nie mówi o tym ,że matka też mogła się zabezpieczyć przed niechcianą ciążą?

! Odpowiedz
0 0 (usunięty) odpowiada ~Le

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 21 ~Spaniars

Jesli matka blokuje kontakty ojca z dzieckiem nie respektując postanowienia sadu powinna byc pozbawiona alimentów wtedy ojciec miałby kontakt z dzieckiem tak jest w USA

! Odpowiedz
3 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 4 ~Mateusz_K

To jest łamanie demokracji. Razem z Rzeplińskim, UBekami i PO robimy protest, bo KODu już nie lubię

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 35 ~Wojciech

Warto w tym wszystkim jeszcze ukrócić hegemonię matki przed sądem. Z automatu sądy przyznają dzieci matkom, nawet jeśli gołym okiem widać, że matka to łatwa kobieta lekkich obyczajów, pijaczka albo wieczna imprezowiczka. Ojciec nie ma szans nawet w takiej sytuacji. Wcale nie jest pewne, z dziecko będzie miało lepiej z matką.

! Odpowiedz
3 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 23 ~normalny

A ja jestem facetem ,który od 17 lat płaci alimenty na nie swoje dziecko i państwo polskie ma to gdzieś

! Odpowiedz
1 0 ~haha

to jestes tak zwany cook

! Odpowiedz
1 2 ~google odpowiada ~haha

*cuck

! Odpowiedz
1 0 ~duckduck odpowiada ~google

Ostatnio popularyzowany przez i jako Le Cuck.

! Odpowiedz
1 1 ~MM

A o badanich DNA slyszales? Podobna sytuacje mial kolega - badanie DNA go uratowalo przed placeniem na nie swoje dziecko.

! Odpowiedz
8 16 ~LILI

obowiązek płacenia alimentów to atak POlityczny na KOD i naszego Guru

! Odpowiedz
1 5 ~zed

weź pigułkę

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
6 46 ~Fif

alimenty powinny być scisle powiazane z kontktami z dziećmi , jak matka utrudnia , alimenty "0"
finał , suki myślą , że dzieci są tylko ich , a faceci to dawcy spermy i bankomat

! Odpowiedz
24 10 ~JAJA

Sądząc po twojej wypowiedzi jesteś typem agresywnym.
Twoja żona ma zatem rację, że utrudnia Ci widzenia z dziećmi.
Popracuj najpierw nad sobą.

! Odpowiedz
2 18 ~ja odpowiada ~JAJA

po prostu napisal jak jest

jak tobie kobieta wykreci alimenty i brak kontaktu z dzieckiem to bedziesz inaczej gadac.

! Odpowiedz
5 32 ~erazmzeszczecina

zarabiam 3200 zł na rękę a alimenty zasądzone mam 3000 zł. Sąd nie interesował się tym, za co mam żyć.
Tak, uporczywie uchylam się od płacenia alimentów, trzeba mnie przykładnie ukarać!

! Odpowiedz
5 4 ~borsuk

Taaa a świstak siedzi, bo nie zapłacił alimentów.

! Odpowiedz
0 16 ~Rusek

Ustawa nie rozwiązuje problemu. Człowiek idzie siedzieć, traci pracę. Nie ma z czego żyć i zapłacić. W CV z odsiadką powodzenia w szukaniu pracy.

! Odpowiedz
1 2 ~plazowicz

Może nowa żona/konkubina ma też dochody i dlatego ci zasądzili pod korek. Poza tym pewnie masz inny majątek, z którego cię skubią.

! Odpowiedz
6 16 ~Mateusz

Przecież to jawny atak na opozycję pozaparlamentarną!

! Odpowiedz
3 3 ~johan

twój mózg już dawno został zaatakowany i nie ma siły się bronić

! Odpowiedz
2 12 ~Abdullah_Mustafa

Dobrze, ze Islam zapanuje

kozunia ci wszystko wybaczy, wiele nie chce i ma piekne oczy

! Odpowiedz
22 18 ~takaprawda

ja prdle, czytam komentarze mezczyzn i rece opadają.. Ja mam 25 lat i znam killanascie przypadkow dzieci PORZUCONYCH przez ojcow,w tym siebie. Wszystkie matki pracujace, zadna patola, a tu tak, jeden ojciec ma domek w Bułgarii, inny dom warty kilka mln w Zakopanem ale nie stac ich nawet na telefon w urodziny czy swieta. Nie wiem w jakim wy swiecie zyjecie, ale malo ktora matka wyda te pieniadze na kosmetyki, bo dzieci KOSZTUJA i dlatego ojcowie powinni sie dokladac, nie chodzi tu o utrzymywanie mamuś, poza tym wiekszosc kobiet tego nie chce. A jesli w waszym srodowisku znacie same kobiety wampiry to gratuluje wyborow zyciowych, jak to było? aha "widzialy gały co brały i ruch*ły"

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 25 ~takaprawdajest

I tu się mylisz - bo rozwód to sam w sobie już jest patologia - niepełna rodzina.

! Odpowiedz
1 11 ~Szarlej

Kolego bo widziały. Ale jak kariera jest ważniejsza to się to potem tak kończy. Pranie mózgu do białości

! Odpowiedz
0 6 ~Rusek

Niestety każda ustawa to broń obosieczna. Zgodzę się z Tobą że dla takich przypadków powinny być zaostrzone przepisy. Jednak tak jak napisał kolega ~erazmzeszczecina czasami wyroki sądów czasami nie są współmierne do zarobków i nie dają możliwości normalnego egzystowania. Co byś zrobił gdyby cała Twoja wypłata została zabierana co miesiąc?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 15 ~bezalimentów

Czyli nadal nie regulują sposobu obliczania alimentów. Innymi słowy niezależnie od ilości kasy zarobionej na umowę o pracę, jeśli jakimś cudem miałeś fuchę to pofliczą z pitu a jeśli za mało to podliczą wedle widzimisie.... Znam ojca 63 lata, który płaci 1500/mc na swoje 38 letnie dziecię. Córeczka ma bmw, apartament, co prawda na Ochoxie, dwie własne firmy ale udawadnia, że nie ma środków do życia. Damulki też jak harpie żyją z jałmużny zwanej alimentami. Budżetowe wakacje z gahem w Grecji czy Hiszpanii to standard!!!! A skoro niepłacenie jest aż tak szkodliwe, to w jaki sposób żyją??? Mają mnóstwo kasy tylko chęć dowalenia ojcom jest zbyt wielka. Jak nie mają kasy to niech mamuśki oddadzą dzieci pod opiekę ojców. System z USA Też jest ok: nie musiSz płacić jeśli dziecko i ty nie chcecie się widywać.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
15 5 ~re

człowieku powiem Ci jedno... jeśli brałeś udział w poczęciu dziecka, to po urodzeniu płać na nie...
Ku... nie jesteśmy zwierzętami które zrobią co swoje i mają w d... potomstwo...
Trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny i tyle w temacie nawet jeśli jak to mówisz "harpia" chciałaby naciągać ojca dzieci...bo pieniądze nie są dla niej a dla dziecka....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 1 ~Szarlej

Kolego bo alimenty nie podlegają komornikowi! A to czy tatuś płaci alimenty dziecku powyżej 26 roku życia jest dla niego dobrowolną decyzją!

! Odpowiedz
0 0 ~Dim odpowiada ~re

"nie jesteśmy zwierzętami które zrobią co swoje i mają w d... potomstwo..."

Co do tego czy nie są zwierzętami nie ma jeszcze twardych dowodów.

Znacznie łatwiej podejść do sprawy pytając: Jakimi są zwierzętami ? Na to jeszcze nie ustalono odpowiedzi. Pojawiają się społeczności poligamiczne, monogamiczne, mieszane i jeszcze szczątkowe inne warianty. Ekonomia rozrodu i wychowania potomstwa przebiega trochę inaczej w zależności od wariantu.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 17 ~aha

Powinna być jedna odgórnie ustalona kwota np. 500 zł, a nie każdy sąd ustala kwotę jak mu się widzi nawet nie od realnych zarobków tylko od potencjalnych - to może od razu karać za potencjalne przestępstwa? Potem taka "kochająca matka" bierze 1000 zł alimentów 500 plus nic nie robi i się śmieje facetowi w twarz. PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 7 ~Le

Dla wielu kobiet w Polsce to jest pomysł na życie wrobić faceta w dzieci i ma utrzymanie ,kasę i kochanków do woli..??. Faktem jest ,że kobiety domagają się równych praw,a tutaj one mogą niejako zrezygnować z opieki nad dzieckiem,nawet zostawić czy oddać do adopcji, natomiast ojciec jest ściganym przestępcą przez 25 lat jeżeli ma dzieci, których nie planował.
One mogą oszukiwać mężczyzn i nie zabezpieczać się przed ciążą, której może nie chciał mężczyzna i za to nie odpowiadają,a faceci za stosunek oczekiwany przez kobietę ,ale bez prezerwatywy odpowiadają jak za gwałt.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~Jarek

No właśnie jak pieniądze mają iść od państwa to są górne widełki, ale jak urzędas w postaci sędziego ma zadysponować cudzym prywatnym, to wolna wola bez żadnych wytycznych.
+ stare niedopchnięte rozwódki orzekające w sądach.
Minimalna krajowa też jest uregulowana, ale w alimentach się nie da. No bo panie którym nie po drodze do pracy jeszcze więcej socjalu by chciały.
Jak zwykle ani słowa o tym że alimenty zasądzane od kobiet, gdy sporadycznie się zdarzy że ojciec dostanie opiekę są znacznie mniejsze, niż w drugą stronę. Takie to właśnie równouprawnienie. O kontaktach nie wspomnę bo już 100 razy zostało napisane.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
22 7 ~Alicja

Nareszcie. Polskie kobiety dziękują za ten ważny krok w przywracaniu sprawiedliwości i odpowiedzialności.

! Odpowiedz
6 18 ~dorobotysiewez

tak, tak - dalej możecie żyć za cudze pieniądze

! Odpowiedz
3 13 ~Alain

Najlepsza baba to własna graba ;)

! Odpowiedz
7 9 ~Obywatel

Co na to wszechmocny Kościół katolicki oraz podległy mu rząd w tym kraju, który twierdzi, że 95% obywateli to katolicy ? Jak wytłumaczy, że na tysiąc zawieranych w Polsce małżeństw rozpada się blisko 40 procent z nich?

! Odpowiedz
3 4 ~Dżejms

Się wypisz i nie marudź. No i czy na pewno trzeba było się rozwodzić? Nie obciążaj innych swoimi niepowodzeniami.

! Odpowiedz
0 0 ~Le

Ich kobiety też się zmieniają i dzieci chcą alimentów..

! Odpowiedz
4 19 ~Czarek

Smutne, że wszystkich wrzuca się do jednego worka. Sam płacę alimenty. W pewnym momencie miałem wypadek w pracy i matka dziecka skierowała sprawę do komornika. Do chwili obecnej nie chce wstrzymać egzekucję - ale ok. Co jednak ciekawe. Sama nie pracuje. Ma z MOPS 350 zł, ode mnie 600 zł i postarała się o 500+. Ale żeby go dostać zwróciła się do komornika, aby obniżył egzekucję do 400 zł (wtedy nie było pewne, czy alimenty zaliczą do dochodu). I na razie tak zostało. Więc u mnie ów "zaległość" narasta, ale nie z mojej winy, a przez decyzję matki dziecka.
Czy prawo też coś takiego uwzględnia?
Wszystkich obraźliwie nazywa się "alimenciarzami", ale jak nazwać "mamusie", które kosztem dzieci olewają pracę i żyją sobie w najlepsze?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 9 ~prezio

Trzeba było wydać 10zł na gumki to teraz byś sobie pił piwko za swoje 600zł a jak chcesz wylewać żale to raczej się udaj na www.żal.pl

! Odpowiedz
11 4 ~re

jak czytam takie wypociny to chce mi się śmiać...
tępa pało a jeśli żyłbyś z nią to miałoby to znaczenie, że miałeś wypadek w pracy???
Powiem Ci, że na bogato żyję matka Twojego dziecka... niecałe 1,5 tys na dwoje... toż to prawdziwe luksusy...
żenada że też po świecie chodzą takie barany...
dobrze Ci ktoś napisał... trzeba było kiedyś pomyśleć i zakupić gumki i miałbyś teraz spokój...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 7 ~Rafał

Dziecko kiedyś dorośnie więc alimenty i 500+ też kiedyś przestaną się tej kobiecie należeć więc ta kobieta sama kręci na siebie bicz.

! Odpowiedz
0 2 ~Sebek odpowiada ~Rafał

I tak dostanie jakiś socjal, nawet jak przez całe życie będzie leżeć i pachnieć. Ot, sprawiedliwość.

! Odpowiedz
0 1 ~Czarek odpowiada ~prezio

Chamski wpis. Szkoda, że twój ojciec nie używał. Zaoszczędził byś nam głupich wpisów.

! Odpowiedz
0 0 ~Czarek odpowiada ~re

Wiesz - jak czytam takie wypociny - to jestem za wsteczną aborcją. Na pewno byś się załapał.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne