REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2023-09-28 07:56
publikacja
2023-09-28 07:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_PSr2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarządu_PSr2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_JSF_Drozapol_PSr2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_SSF_Drozapol_PSr2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 889 74 799 6 913 16 111
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 759 15 191 -598 3 272
III. Zysk (strata) netto -1 902 12 422 -412 2 676
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 902 12 422 -412 2 676
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 615 17 925 -2 518 3 861
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 198 -622 -1 994 -134
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 373 -19 355 81 -4 169
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -20 440 -2 052 -4 431 -442
IX. Aktywa, razem 95 313 99 538 21 417 21 224
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 052 20 375 4 056 4 344
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 686 5 969 1 278 1 273
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 12 366 14 406 2 779 3 072
XIII. Kapitał własny 77 261 79 163 17 361 16 879
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 874 6 523
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,31 2,03 -0,07 0,44
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 12,63 12,94 2,84 2,76


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2022r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2022-30.06.2022 r.Do
wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:* Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na 30.06.2023 r. –
4,4503 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2022r. – 4,6899 zł /EURO.* Poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
za pierwsze półrocze 2023 r. i danych porównawczych pierwszego półrocza
2022 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych
miesięcy, odpowiednio 4,6130 zł/EURO i 4,6427 zł/EURO.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe PSr2023.pdfSprawozdanie Finansowe PSr2023.pdf Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2023 rok
Sprawozdanie Zarządu PSr2023.pdfSprawozdanie Zarządu PSr2023.pdf Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2023 rok
Raport_JSF_Drozapol_PSr2023.pdfRaport_JSF_Drozapol_PSr2023.pdf Raport z przeglądu Jednostkowego Sprawozdania za I półrocze 2023 rok
Raport_SSF_Drozapol_PSr2023.pdfRaport_SSF_Drozapol_PSr2023.pdf Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania za I półrocze 2023 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki