REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2022-11-29 07:51
publikacja
2022-11-29 07:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_QSr3_2022_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 96 772 128 403 20 642 28 168
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 637 26 198 2 909 5 747
III. Zysk (strata) netto 10 850 21 405 2 314 4 696
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 850 21 405 2 314 4 696
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 846 -3 427 4 447 -752
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -612 -2 -131 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 419 7 040 -2 649 1 544
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 815 3 611 1 667 792
IX. Aktywa, razem 121 673 117 025 24 985 25 444
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 179 34 203 7 635 7 436
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 064 7 992 1 451 1 738
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 30 115 26 211 6 184 5 699
XIII. Kapitał własny 84 494 82 822 17 351 18 007
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 282 6 652
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,77 3,50 0,38 0,77
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 13,81 13,54 2,84 2,94


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2021 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:


*Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2022 r. –
4,8698 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2021 r. – 4,5994 zł/EURO.


*Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za trzeci kwartał 2022 r. i danych porównawczych
trzeciego kwartału 2021 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,6880 zł/EURO i
4,5585 zł/EURO.


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji.


Wartość rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną
akcję zwykłą, ponieważ ani w okresie objętym sprawozdaniem ani w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.


Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny QSr3 2022 r..pdfRaport kwartalny QSr3 2022 r..pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki