DROZAPOL: wyniki finansowe

2019-11-29 08:01
publikacja
2019-11-29 08:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_QSr3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 99 098 118 737 23 000 27 915
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 605 403 -605 95
III. Zysk (strata) netto -2 973 383 -690 90
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 973 383 -690 90
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 495 4 852 2 668 1 141
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -286 60 -66 14
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 633 -1 801 -1 307 -423
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 576 3 112 1 294 732
IX. Aktywa, razem 97 872 92 292 22 378 21 463
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 876 38 012 10 718 8 840
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 250 7 480 1 658 1 740
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 39 626 30 532 9 060 7 100
XIII. Kapitał własny 50 996 54 280 11 660 12 623
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 995 7 115
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,49 0,06 -0,11 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,33 8,87 1,91 2,06


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2018 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2018 r. - 30.09.2018 r.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:


* Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2019 r. –
4,3736 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2018 r. – 4,300 zł/EURO.


* Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za trzeci kwartał 2019 r. i danych porównawczych
trzeciego kwartału 2018 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,3086 zł/EURO i
4,2535 zł/EURO.


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji.


Wartość rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną
akcję zwykłą, ponieważ ani w okresie objętym sprawozdaniem ani w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.


Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny QSr3 2019.pdfRaport kwartalny QSr3 2019.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki