WAŻNE

DROZAPOL: wyniki finansowe

2019-09-27 17:12
publikacja
2019-09-27 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_PSr2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
spr_zarz_PSr2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowane_spr_skrocone_Drozapol_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowe_spr_skrocone_Drozapol_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 074 73 273 13 543 17 283
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 049 -208 -478 -49
III. Zysk (strata) netto -2 353 -310 -549 -73
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 353 -310 -549 -73
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 127 -4 102 1 895 -968
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -266 75 -62 18
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 293 6 430 -1 934 1 517
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -432 2 403 -101 567
IX. Aktywa, razem 76 742 92 292 18 048 21 463
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 126 38 012 5 909 8 840
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 354 7 480 1 730 1 740
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 17 772 30 532 4 180 7 100
XIII. Kapitał własny 51 616 54 280 12 139 12 623
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 7 195 7 115
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,38 -0,05 -0,09 -0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,44 8,87 1,98 2,06


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2018 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2018-30.06.2018 r.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na 30.06.2019 r. – 4,2520 zł/EURO
oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na 31.12.2018 r. – 4,3000
zł /EURO.


Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za pierwsze półrocze 2019 r. i danych
porównawczych pierwszego półrocza 2018 r. przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,2880
zł/EURO i 4,2395 zł/EURO.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie_finansowe_PSr2019.pdfsprawozdanie_finansowe_PSr2019.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
spr_zarz_PSr2019.pdfspr_zarz_PSr2019.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2019
Raport z przeglądu_skonsolidowane_spr skrócone_Drozapol_30.06.2019.pdfRaport z przeglądu_skonsolidowane_spr skrócone_Drozapol_30.06.2019.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2019
Raport z przeglądu_jednostkowe_spr skrócone_Drozapol_30.06.2019.pdfRaport z przeglądu_jednostkowe_spr skrócone_Drozapol_30.06.2019.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-27 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki