DROZAPOL: wyniki finansowe

2019-04-29 17:12
publikacja
2019-04-29 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Spr_fin_RS2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_zarz_RS2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_z_badania_Drozapol_SSF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Drozapol-Profil_S.A._w_spr._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dot._sprawozdan_Finansowych_Drozapol-Profil_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 153 724 126 028 36 027 29 691
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 408 1 101 96 259
III. Zysk (strata) netto 220 321 52 76
IV. w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 220 321 52 76
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 333 -2 959 -1 250 -697
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 187 4 908 44 1 156
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 929 -2 076 1 624 -489
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 783 -127 418 -30
IX. Aktywa, razem 92 292 83 087 21 463 19 921
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 012 28 843 8 840 6 915
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 480 6 121 1 740 1 468
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 30 532 22 722 7 100 5 448
XIII. Kapitał własny 54 280 54 244 12 623 13 005
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 7 115 7 335
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,04 0,05 0,01 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,87 8,87 2,06 2,13


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji. Wartość
rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną akcję
zwykłą, ponieważ ani w okresie objętym sprawozdaniem ani w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.
Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.Do wyliczenia
wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące zasady:Poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg średniego
kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na 31.12.2018r. – 4,3000
zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na 31.12.2017r. –
4,1709 zł /EURO.Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2018 rok i danych
porównawczych 2017 roku, przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,2669 zł/EURO i
4,2447 zł/EURO.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spr_fin_RS2018.pdfSpr_fin_RS2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 r.
Spr_zarz_RS2018.pdfSpr_zarz_RS2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2018 r.
Spr z badania_Drozapol_SSF 2018.pdfSpr z badania_Drozapol_SSF 2018.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. za 2018 r.
Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. w spr. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. w spr. Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań Finansowych Drozapol-Profil S.A.pdfOcena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań Finansowych Drozapol-Profil S.A.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań za 2018 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Honorata Grzywaczewska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki