1,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_QSr3_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 737 90 807 27 915 21 333
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 403 905 95 213
III. Zysk (strata) netto 383 284 90 67
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 383 284 90 67
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 852 2 929 1 141 688
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 60 2 488 14 585
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 801 -1 505 -423 -354
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 112 3 913 732 919
IX. Aktywa, razem 96 548 83 087 22 603 19 921
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 105 28 843 9 857 6 915
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 508 6 121 1 758 1 468
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 34 597 22 722 8 100 5 448
XIII. Kapitał własny 54 443 54 244 12 746 13 005
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 7 162 7 335
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 5 757 316 6 118 550 5 757 316
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,06 0,05 0,01 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,90 9,42 2,08 2,26


Porównywalne
dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano według
stanu na dzień 31.12.2017r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są
za okres 01.01.2017-30.09.2017.


Do
wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:Poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg średniego
kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2018r. – 4,2714
zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na 31.12.2017r.–
4,1709 zł/EURO.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów
pieniężnych za trzy kwartały 2018 i danych porównawczych trzech
kwartałów 2017, przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,2535 zł/EURO i 4,2566 zł/EURO.Zysk
na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią ważoną
liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji zwykłych,
skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji. Wartość
rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną akcję
zwykłą, ponieważ ani  w
okresie objętym sprawozdaniem ani w okresie porównywalnym nie wystąpiły
zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku. Wartość
księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę akcji
zarejestrowanych na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny QSr3 2018.pdfRaport kwartalny QSr3 2018.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-27 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.