REKLAMA

DOOK S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2022 roku

2022-05-10 09:09
publikacja
2022-05-10 09:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022 ESPI
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
DOOK S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DO OK S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje szacunkowe informacje o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży osiągniętych w kwietniu 2022 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2022 roku.

W kwietniu 2022 roku Spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,55 mln zł, co stanowi wzrost o 76,1% w stosunku do kwietnia 2021 roku, kiedy wyniosły one 0,88 mln zł.

Narastająco, w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku Spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6,35 mln zł, co stanowi wzrost o 70,7% w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2021 roku, kiedy to wyniosły one 3,72 mln zł.

Spółka wskazuje, że wyżej przedstawione dane mają charakter szacunkowy i nie powinny stanowić samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta i jego grupy kapitałowej, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa. Przedstawione dane będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board of DO OK S.A. ("Company", "Issuer") provides estimated
information on consolidated sales revenues achieved in April 2022 and
estimated consolidated sales revenues in the period January - April 2022.

In April 2022, the Company estimates consolidated sales revenues at PLN
1.55 million, which is an increase of 76.1% compared to April 2021, when
they amounted to PLN 0.88 million.

Cumulatively, in the period January-April 2022, the Company estimates
consolidated sales revenues at PLN 6.35 million, which is an increase of
70.7% compared to the period January-April 2021, when they amounted to
PLN 3.72 million. .

The Company points out that the above data are estimates and should not
constitute an independent basis for estimating the net result and other
items of the financial statements of the Issuer and its capital group,
which will be published in accordance with the applicable legal
regulations. The presented data will be subject to examination by a
certified auditor, and therefore may change.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Dmitrij Żatuchin Prezes Zarządu Dmitrij Żatuchin
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki