REKLAMA

DOOK: Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii B1 w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2017-2021 DO OK Spółka Akcyjna

2020-08-14 10:47
publikacja
2020-08-14 10:47
W nawiązaniu do raportu EBI 8/2018 z dnia 21.05.2018 r. w sprawie wydania warrantów subskrypcyjnych i zaoferowaniu akcji w ramach Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki DO OK S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, dnia 13.08.2020 r. 2 osoby uprawnione zrealizowały prawa do objęciaakcji serii B1 wynikające z Warrantów Serii A i złożyły oświadczenie o objęciu łącznie 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 Spółki. Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem ich zapisania na rachunku maklerskim wskazanym przez uprawnionych. Jednocześnie Zarząd informuje, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
Warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane zostały w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2017-2021 na podstawie uchwały nr 6 oraz uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 05.04.2017 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.
Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wydawanych posiadaczom Warrantów Serii A, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest równa wartości nominalnej akcji. Akcje objęte są sześciomiesięcznym zakazem zbywania. Akcje zostały przez osoby uprawnione opłacone gotówką w całości.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi wraz z zapisaniem akcji na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 3 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki