DOM DEVELOPMENT S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AA oraz serii AB

2020-05-18 15:29
publikacja
2020-05-18 15:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AA oraz serii AB
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 maja 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie, zgodnie z którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawiera ze Spółką umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB, wyemitowanych przez Spółkę. Warunkiem rejestracji ww. akcji jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLDMDVL00012.
Rejestracja przedmiotowych akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLDMDVL00012, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2020-05-18 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki