REKLAMA

DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

2021-12-21 23:06
publikacja
2021-12-21 23:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-21
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL AVENUE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Avatrix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany pośrednio wraz z JR HOLDING ASI S.A. udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o zmianie pośrednio – wraz z podmiotem ode mnie zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. – dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki AVATRIX S.A. ("Spółka").
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego pośrednio (wraz z JR HOLDING ASI S.A.) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów została spowodowana nabyciem przeze mnie w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect w dniu 16 grudnia 2021 r. łącznie 5 532 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału:
- bezpośrednio posiadałem 770 010 akcji stanowiących 6,06% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 770 010 głosów, co stanowiło 6,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z JR HOLDING ASI S.A., posiadałem 4 780 010 akcji stanowiących 37,61% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4 780 010 głosów, co stanowiło 37,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału:
- bezpośrednio posiadam 775 542 akcje stanowiące 6,10% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do wykonywania z nich 775 542 głosów, co stanowi 6,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio – wraz z JR HOLDING ASI S.A. – posiadam 4 785 542 akcje stanowiące 37,65% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do wykonywania z nich 4 785 542 głosów, co stanowi 37,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
JR HOLDING ASI S.A. posiadająca 4 010 000 akcji stanowiących 31,55% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4 010 000 głosów, co stanowi 31,55% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
- bezpośrednio posiadam 775 542 głosów, co stanowi 6,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio – wraz z JR HOLDING ASI S.A. – posiadam 4 785 542 głosy, co stanowi 37,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-21 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki