REKLAMA

DIGITAL AVENUE S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

2021-11-16 17:01
publikacja
2021-11-16 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-16
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL AVENUE S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd AVATRIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282571, o numerze NIP 8971729452, REGON 020512760, o kapitale zakładowym w wysokości 1.271.002,70 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Emitent” albo „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "KSH"), niniejszym – po raz drugi – zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia AVATRIX Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej, ze spółką ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662489, NIP 5223083787, REGON 366569268, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie następuje na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 29 stycznia 2021 roku (zwanym dalej "Planem Połączenia"), ogłoszonym w dniu 29 stycznia 2021 roku zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, począwszy od dnia 29 stycznia 2021 roku na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

(-) przez Emitenta na stronie internetowej:
http://www.avatrix.pl/Plan_Polaczenia_AVT_ICG.pdf
(-) przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej:
http://icecodegames.com/wp-content/uploads/2021/01/Plan_Polaczenia_AVT_ICG.pdf

Plan Połączenia został przekazany przez Emitenta również w drodze raportu ESPI nr 1/2021 w dniu 29 stycznia 2021 roku.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniach od 29 października 2021 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 2 grudnia 2021 roku, akcjonariusze Spółki, na wskazanych powyżej stronach internetowych mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

(1) Planem Połączenia z dnia 29 stycznia 2021 roku;

(2) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;

(3) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej z Emitentem jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;

(4) Projektem zmian Statutu Emitenta;

(5) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2020 roku;

(6) wyceną wartości 100% akcji Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2020 roku;

(7) wyceną wartości przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2020 roku;

(8) oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej, zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2020 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

(9) oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmującej, zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2020 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

(10) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek (tj. Emitenta oraz Spółki Przejmowanej) za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane;

(11) sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia;

(12) opinią biegłego rewidenta z badania planu połączenia.

Dodatkowo, powyższe dokumenty będą również dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Emitenta.

Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH, nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH, w treści zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Emitenta nowej serii I, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie art. 402(1) § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego. Po raz pierwszy akcjonariusze zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia raportem bieżącym w dniu 29 października 2021 roku, w trybie analogicznym, w drodze raportu ESPI nr 5/2021 z dnia 29 października 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Emitenta w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu zostało zwołane na dzień 2 grudnia 2021 roku. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 29 października 2021 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania – art. 504 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-16 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki