REKLAMA

DEVELIA: wyniki finansowe

2021-04-08 17:21
publikacja
2021-04-08 17:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
259400HUJAX3D4W3RL34-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400HUJAX3D4W3RL34-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Develia_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Develia_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_sprawozdan_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sporzadzenia_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sporzadzenia_sprawozdan.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Develia_SA_i_Grupy_Develia_za_2020r._08.04.2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Develia_SA_i_Grupy_Develia_za_2020r._08.04.2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A.
I. Aktywa trwałe 1 053 680,00 1 234 709,00 228 326,00 289 940,00
II. Aktywa obrotowe 1 762 561,00 1 562 934,00 381 937,00 367 015,00
III. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0,00 446 282,00 0,00 104 798,00
IV. Aktywa razem 2 816 241,00 3 243 925,00 610 263,00 761 753,00
V. Kapitał własny 1 317 788,00 1 492 111,00 285 557,00 350 384,00
VI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 317 788,00 1 492 111,00 285 557,00 350 384,00
VII. Udziały niekontrolujące 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. Zobowiązania długoterminowe 661 756,00 1 028 223,00 143 399,00 241 452,00
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 836 697,00 706 818,00 181 307,00 165 978,00
X. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 0,00 16 773,00 0,00 3 939,00
XI. Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 2,94 3,33 0,64 0,78
XII. Przychody ze sprzedaży 517 114,00 819 264,00 115 577,00 190 447,00
XIII. Zysk brutto ze sprzedaży 183 618,00 320 112,00 41 039,00 74 414,00
XIV. Zysk/(Strata) netto -138 800,00 117 382,00 -31 022,00 27 287,00
XV. Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -138 800,00 117 382,00 -31 022,00 27 287,00
XVI. Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,00 0,00 0,00 0,00
XVII. Zysk/(Strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy -0,31 0,26 -0,07 0,06
Wybrane dane finansowe (I-XI) zaprezentowane są na 31.12.2020 oraz na 31.12.2019

Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień bilansowy. Na dzień 31.12.2020 r. wynosił on 4,6148 EUR/PLN, a na dzień bilansowy 31.12.2019 r. wynosił on 4,2585 EUR/PLN.

b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za rok 2020 roku oraz za rok 2019 roku przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,4742 EUR/PLN oraz 4,3018 EUR/PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
259400HUJAX3D4W3RL34-2020-12-31.zip259400HUJAX3D4W3RL34-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
259400HUJAX3D4W3RL34-2020-12-31.zip.xades259400HUJAX3D4W3RL34-2020-12-31.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 - podpis
Develia_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlDevelia_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Develia_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesDevelia_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 - podpis
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 - podpis
Ocena sprawozdań dokonana przez Radę Nadzorczą.xhtmlOcena sprawozdań dokonana przez Radę Nadzorczą.xhtml Ocena rocznych sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą do sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Develia S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu do sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdań.xhtmlOświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdań.xhtml Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdań.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdań.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 - podpis
Pismo Prezesa Zarządu.xhtmlPismo Prezesa Zarządu.xhtml Pismo Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Pismo Prezesa Zarządu.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu.xhtml.xades Pismo Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 - podpis
Sprawozdanie Zarządu z działalności Develia SA i Grupy Develia za 2020r._08.04.2021.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Develia SA i Grupy Develia za 2020r._08.04.2021.xhtml Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Develia SA i Grupy Develia za 2020r._08.04.2021.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Develia SA i Grupy Develia za 2020r._08.04.2021.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Develia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 - podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki