2,6500 zł
1,34% 0,0350 zł
Develia SA (DVL)

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Develia S.A. („Emitent”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 8 stycznia 2020 r. godz. 10.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

UCHWAŁA NR 1
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 11.12.2019 r.:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Develia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Michała Hulbója z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na okres od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r., w kwocie równej wysokości podstawowego wynagrodzenia otrzymywanego przez dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, co nie wyłącza prawa tego Członka Rady Nadzorczej do zwrotu od Spółki kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały numer 3
W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki Develia S.A. uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki podjętej na posiedzeniu w dniu 28.11.2019 r. w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbója do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Develia S.A. na okres od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r., koniecznym jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Michała Hulbója z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu, zgodnie z §15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Develia S.A.

UCHWAŁA NR 4

§ 1
Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1) § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej zostaje usunięty,
2) § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie i przyjmuje nr 2:
„ 2. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia członków Zarządu oraz pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.”
3) § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:
„Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem oraz korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.”
4) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:
„2.Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz Członkowie Rady Nadzorczej, czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały numer 4
Zmiany wprowadzane do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki mają na celu doprecyzowanie przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, ułatwienie sposobu podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał oraz zmianę sposobu ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz Członków Rady Nadzorczej czasowo delegowanych do wykonywania czynności Zarządu.

Emitent informuje, iż treść uchwał nr 1 - 4 uzyskała pozytywną opinię Członków Rady Nadzorczej Develia S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-11 Michał Hulbój p.o. Prezesa Zarządu
2019-12-11 Paweł Ruszczak Członek Zarządu ds.Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.