REKLAMA

DEVELIA: Nabycie nieruchomości przez Emitenta

2021-05-07 14:23
publikacja
2021-05-07 14:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Nabycie nieruchomości przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 07.05.2021 r. Spółka jako Kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z Emitentem (dalej: Sprzedający) prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Ptasiej (dalej: Nieruchomość). Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,2692 ha. Cena netto za Nieruchomość została określona na kwotę 2.683.144,00 (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści cztery złote 00/100) zł powiększoną o podatek od czynności cywilnoprawnych, w kwocie 53 662,88 zł to jest kwotę brutto 2.736.806,88 zł.

Spółka zamierza na Nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 44 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to I kwartał 2022

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Andrzej Oślizło Prezes Zarządu
2021-05-07 Paweł Ruszczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki