REKLAMA

DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-05-29 01:25
publikacja
2021-05-29 01:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_22_2021_korekta_skonsol._raportu_rocznego_za_rok_2020_DEKPOL_S.A..pdf  (KOREKTA RAPORTU)
DEKPOL_JSF_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Dekpol_S_A__-_wybor_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DEKPOL_list_Prezesa_2020_DSA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_KA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_ocena_skorygowanych_sprawozdań_Dekpol_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Dekpol_S_A__-_rzetelnosc_jedn_skorygowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_rok_2020_skorygowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_BR_z_badania_Dekpol_S.A._2020_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 801.586 823.783 179.157 191.497
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41.634 43.654 9.305 10.148
III. Zysk (strat) brutto 28.276 28.649 6.320 6.660
IV. Zysk (strata) netto 22.672 23.105 5.067 5.371
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,74 2,76 0,61 0,64
VI. Przepływy pieniężne netto z działałalności operacyjnej 58.140 93.737 12.995 21.790
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11.461 (36.075) 2.562 (8.386)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37.226) (32.669) (8.320) (7.594)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 32.375 24.992 7.236 5.810
X. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XI. Aktywa razem 792.996 775.316 171.838 182.063
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 535.372 536.745 116.012 126.041
XIII. Zobowiązania długoterminowe 108.691 164.692 23.553 38.674
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 426.681 372.053 92.459 87.367
XV. Kapitał własny 257.624 238.570 55.826 56.022
XVI. Kapitał zakładowy 8.363 8.363 1.812 1.964
XVII. Liczba akcji na koniec okresu 8.362.549 8.362.549 8.362.549 8.362.549
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31 29 7 7
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 22/2021 z dnia 2021-05-29 o treści:


Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 29.05.2021


Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.


Temat Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego oraz Raportu Rocznego
DEKPOL S.A. za rok 2021


Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje
bieżące i okresowe

Treść raportu:


Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu korekty
Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2020.


W wymienionym raporcie okresowym omyłkowo błędnie zaprezentowano
niektóre pozycje oraz sumy dotyczące sprawozdania z przepływów
pieniężnych, w szczególności:

było:


przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 135 689 tys. zł


przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: (8 561) tys. zł


przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: (85 899) tys. zł

jest:


przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 126 747 tys. zł


przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: (8 845) tys. zł


przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: (76 673) tys. zł

W związku z powyższymi zmianami stosownymi zmianom uległy stosowne
zapisy w punkcie „Analiza przepływów pieniężnych” w Sprawozdaniu Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DEKPOL za rok 2020.

Dodatkowo Spółka koryguje tabele 2.1 i 2.2 w nocie nr 2 do
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego - Nieruchomości inwestycyjne.

Wykaz zmian dokonanych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok
2020 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej DEKPOL za rok 2020 zaprezentowany został w załączniku do
niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Spółka uzupełnia Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2020 o
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej DEKPOL
za rok 2020 (przekazywane również jako załącznik do niniejszego raportu
bieżącego).

Z uwagi na zakres dokonanych zmian sporządzone zostały ponownie
następujące dokumenty:


1) sprawozdanie z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego,


2) oświadczenia Zarządu dotyczące sprawozdań finansowych i Sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DEKPOL za rok 2020,


3) ocena dokonana przez Radę Nadzorczą dotycząca sprawozdań finansowych
i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DEKPOL
za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym.

Pomimo, iż korygowane elementy Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej DEKPOL za rok 2020 dotyczą wyłącznie danych
skonsolidowanych, ze względu na to, iż sprawozdanie to stanowi element
Raportu Rocznego DEKPOL S.A. za rok 2020, wymieniony raport ulega
korekcie - w zakresie wskazanego dokumentu.


Zgodnie z wymogiem § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Skorygowany
Skonsolidowany Raport Roczny DEKPOL S.A. za rok 2020 oraz Skorygowany
Raport Roczny DEKPOL S.A. za rok 2020 zostaną niezwłocznie przekazane do
wiadomości publicznej wraz ze wszystkimi załącznikami.

Plik Opis
Załącznik do RB 22_2021 korekta skonsol. raportu rocznego za rok 2020 DEKPOL S.A..pdfZałącznik do RB 22_2021 korekta skonsol. raportu rocznego za rok 2020 DEKPOL S.A..pdf załącznik do RB 22 2021 z dnia 29 05 2021

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DEKPOL_JSF_2020_.pdfDEKPOL_JSF_2020_.pdf DEKPOL_JSF_2020_28.05.2021
Informacja Zarządu Dekpol S A - wybór biegłego.pdfInformacja Zarządu Dekpol S A - wybór biegłego.pdf Informacja Zarzadu Dekpol SA-wybór BR
DEKPOL list Prezesa 2020_DSA.pdfDEKPOL list Prezesa 2020_DSA.pdf Dekpol list Prezesa 2020_DSA
Oświadczenie RN dotyczące KA 2020.pdfOświadczenie RN dotyczące KA 2020.pdf Oświadczenie RN dot KA2020
Oświadczenie RN - ocena skorygowanych sprawozdań Dekpol 2020 r.pdfOświadczenie RN - ocena skorygowanych sprawozdań Dekpol 2020 r.pdf Oświadczenie RN-ocena skorygowanych sprawozdań Dekpol 2020r
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność jedn_skorygowane.pdfOświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność jedn_skorygowane.pdf Oświadczenie Zarządu Dekpol SA - rzetelność jedn. skorgowane 2020r
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020_skorygowane.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020_skorygowane.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020r_skorygowane
Sprawozdanie BR z badania Dekpol S.A. 2020 signed.pdfSprawozdanie BR z badania Dekpol S.A. 2020 signed.pdf Sprawozdanie BR z badania Dekpol S.A.2020r

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-29 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
2021-05-29 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-29 Anna Miksza Główna Księgowa Anna Miksza
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki