DEKPOL S.A.: Zawarcie umowy z Pruszcz Logistics sp. z o.o. na wykonanie budynku magazynowo-biurowego

2020-07-03 18:57
publikacja
2020-07-03 18:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Pruszcz Logistics sp. z o.o. na wykonanie budynku magazynowo-biurowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 3 lipca 2020 r. otrzymał podpisaną przez kontrahenta tj. Pruszcz Logistics sp. z o.o. („Zamawiający”) umowę na wykonanie budynku magazynowo-biurowego o powierzchni zabudowy około 26,4 tys. m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą i powiązanymi ulepszeniami terenu w miejscowości Wojanowo („Umowa” oraz „Obiekt” odpowiednio).

Obiekt będzie realizowany w dwóch etapach: etap I obejmujący budynek o powierzchni około 13,2 tys. m2, wraz z przylegającymi drogami, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą, z terminem realizacji sierpień 2020 r. oraz etap II obejmujący budynek o powierzchni około 13,2 tys. m2, wraz z przylegającymi drogami, parkingami oraz niezbędną infrastrukturą, przy czym realizacja II etapu jest opcjonalna i musi zostać uprzednio potwierdzona przez Zamawiającego do dnia 31 marca 2021 r. W przypadku realizacji etapu II termin jego wykonania został ustalony na 4 miesiące od dnia zwolnienia do realizacji tj. potwierdzenia przez Zamawiającego i przekazania ostatecznych wytycznych do ww. etapu. Umowa zawiera również zapisy dotyczące realizacji drugiego budynku jako etapu III inwestycji, przy czym jego realizacja jest opcjonalna i musi zostać uprzednio potwierdzona przez Zamawiającego. Zakres robót i harmonogram realizacji III etapu zostanie przez strony uzgodniony po potwierdzeniu jego realizacji.

W ramach Umowy Emitent zobowiązał się do sporządzenia projektu wykonawczego, wszelkiej dokumentacji technicznej, zawarcia umów z architektami, konsultantami projektowymi i rzeczoznawcami w celach niezbędnych do realizacji Umowy oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Obiektu.

Ryczałtowe wynagrodzenie netto Wykonawcy za realizację Umowy wynosi łącznie ponad 12% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2019 przeliczone według kursu euro z dnia 3 lipca 2020 r., przy czym wynagrodzenie za etap I stanowi ponad 25% łącznej kwoty wynagrodzenia.

Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych min. w przypadku opóźnień w realizacji danego etapu Obiektu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia za dany etap. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-03 Michał Skowron Wiceprezes Zarządu Michał Skowron
2020-07-03 Katarzyna Szymczak - Dampc Członek Zarządu Katarzyna Szymczak - Dampc
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki