REKLAMA

DEKPOL S.A.: Zawarcie aneksów do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy o generalne wykonawstwo z Kallisto 14 Sp. z o.o.

2020-07-17 17:01
publikacja
2020-07-17 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-17
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy o generalne wykonawstwo z Kallisto 14 Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia z Kallisto 14 Sp. z o.o. ("Kupujący", "Zamawiający") przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości („Umowa Przedwstępna”) oraz umowy o generalne wykonawstwo inwestycji („Umowa GW”), Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent", "Sprzedający", "Wykonawca") informuje, że w dniu 17 lipca 2020 roku zawarł z Zamawiającym aneksy do ww. umów.
Na mocy zawartych aneksów strony zmieniły strukturę realizowanej inwestycji, w ten sposób, iż w miejsce realizacji Budynku 1 (według oznaczenia stosowanego w ww. raporcie bieżącym) w ramach I etapu inwestycji zrealizowany zostanie Budynek 2, co będzie stanowiło jeden z warunków zawarcia Umowy Przyrzeczonej, natomiast Budynek 1 zostanie zrealizowany w ramach etapu II inwestycji.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, iż Emitent nabył Nieruchomość 2 w maju br., w celu zawarcia Umowy Przyrzeczonej na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent zobowiązany jest głównie do wybudowania na Nieruchomości Budynku 2 i uzyskania w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku decyzji zezwalającej na użytkowanie Budynku 2. Realizacja Budynku 2 znajduje się obecnie w końcowej fazie. Cena sprzedaży Nieruchomości zabudowanej Budynkiem 2 oraz praw do dokumentacji projektowej wyniesie ok. 4% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. Cena powiększona zostanie o wartość nakładów wynikających z realizacji Budynku 1 poniesionych przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej.
Umowa Przyrzeczona zawarta zostanie nie później niż do dnia 25 września 2020 roku, na dzień dzisiejszy pod warunkiem uprzedniego wydania przez organ administracji publicznej co najmniej warunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie Budynku 2 i wybudowanej drogi publicznej. Jeżeli w tym terminie ww. warunek nie zostanie spełniony, każda ze stron uprawniona jest do żądania zawarcia Umowy Przyrzeczonej po spełnieniu ww. warunku nie później niż do dnia 31 marca 2021 roku. Jeżeli warunek nie ziści się w ww. terminie strony nie będą zobowiązane do zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Termin możliwego odstąpienia od Umowy Przedwstępnej przez Kupującego m.in. w przypadku opóźnień lub naruszeń Sprzedającego w wykonaniu zobowiązań został przedłużony do dnia 30 września 2021 roku.
Zgodnie z zawartymi obecnie aneksami, w ramach Umowy GW Emitent zrealizuje Budynek 1 i Budynek 3, przy czym realizacja Budynku 1 znajduje się na zaawansowanym etapie, lecz została obecnie wstrzymana, natomiast realizacja Budynku 3 nie została do dnia dzisiejszego wywołana przez Kupującego. Termin wykonania dla Budynku 1 został ustalony na listopad 2020 roku, natomiast Budynku 3 na 8 miesięcy od poinformowania Wykonawcy o wywołaniu rozpoczęcia realizacji robót dotyczących Budynku 3. Ryczałtowe wynagrodzenie netto Wykonawcy za realizację obu budynków wyniesie ok. 8 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2018, przy czym może ono ulec zmianie w przypadkach określonych w Umowie GW. Warunkami łącznymi wejścia w życie Umowy GW pozostającymi do spełnienia jest nabycie przez Zamawiającego od Wykonawcy prawa własności Nieruchomości oraz dokonanie wywołania realizacji Budynku 3 przez Zamawiającego, przy czym powyższe warunki są zastrzeżone na korzyść Zamawiającego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-17 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki