REKLAMA

DEKPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

2020-08-03 15:15
publikacja
2020-08-03 15:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Dekpol_WZA_2020_zwolanie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dekpol_WZA_2020_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_Dekpol_-_projekt.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-03
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Oceny Rady Nadzorczej Dekpol S.A. dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności Dekpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego m. in.:
a. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;
b. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019;
c. ocenę sytuacji Dekpol S.A.;
d. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2019.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2019.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
16. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad i projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, której przyjęcie będzie przedmiotem punktu 16 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie ma być przedmiotem pkt 8 i 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną przekazane w terminie późniejszym po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą.
Załączniki
Plik Opis
Dekpol WZA 2020 zwołanie.pdfDekpol WZA 2020 zwołanie.pdf WZA 2020 ogłoszenie o zwołaniu
Dekpol WZA 2020 projekty uchwał.pdfDekpol WZA 2020 projekty uchwał.pdf WZA 2020 projekty uchwał
Polityka Wynagrodzeń Dekpol - projekt.pdfPolityka Wynagrodzeń Dekpol - projekt.pdf Polityka Wynagrodzeń Dekpol - projekt

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-03 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki