REKLAMA

DEKPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

2021-06-02 21:33
publikacja
2021-06-02 21:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Dekpol_ZWZ_2021_zwolanie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dekpol_ZWZ_2021_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Oceny Rady Nadzorczej Dekpol S.A. dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności Dekpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego m. in.:
a. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;
b. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020;
c. ocenę sytuacji Dekpol S.A.;
d. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2020.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
19. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego przedstawienie i rozpatrzenie jest przedmiotem punktu 8 i 9 planowanego porządku obrad, a także sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w punkcie 16 planowanego porządku obrad, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Dekpol ZWZ 2021 zwołanie.pdfDekpol ZWZ 2021 zwołanie.pdf
Dekpol ZWZ 2021 projekty uchwał.pdfDekpol ZWZ 2021 projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
2021-06-02 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki