79,6000 zł
1,02% 0,8000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2019r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2019r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach. Jednocześnie Spółka informuje, że wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.

Uchwały podjęte:

Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12.131.526 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”


Uchwała Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad
W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12.131.526 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Motykę.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
12.131.526 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 25 czerwca 2019r. sprawozdanie finansowe za rok 2018, obejmujące:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.,
2. Rachunek zysków i strat,
3. Rachunek przepływów środków pieniężnych,
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala podział zysku za 2018 rok w kwocie 89 752 356,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w następujący sposób:
1. kwotę67 357 420,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na jedną akcję, ustalając dzień 23 września 2019 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy –z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;
2. kwotę 22 394 936,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy może zostać przeznaczona także do podziału miedzy akcjonariuszy w następnych latach obrotowych, w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.751.262 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, Prezesowi i Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw.

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Mędrkowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Mirosławowi Maziarce, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Maksymiukowi, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Miłoszewskiemu, Członkowi Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsongowi, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Pani Renacie Kowalskiej-Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.689 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok2018.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.737.674 głosów „za”
380.264 głosów „przeciw”
13.573 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019r. wchodzić będzie 8 członków.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.751.262 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
380.264 głosów „wstrzymujących się

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019 r. Pana Jacka Pryczka.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.234.927 głosów „za”
516.335 głosów „przeciw”
380.264 głosów „wstrzymujących się

Uchwała Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019 r. Pana Dominikusa Golsong.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.234.927 głosów „za”
516.335 głosów „przeciw”
380.264 głosów „wstrzymujących się

Uchwała Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019 r. Pana Macieja Mataczyńskiego.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.234.927 głosów „za”
516.335 głosów „przeciw”
380.264 głosów „wstrzymujących się

Uchwała Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019 r. Pana Łukasza Antoniego Rędziniaka.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.234.927 głosów „za”
516.335 głosów „przeciw”
380.264 głosów „wstrzymujących się

Uchwała Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019 r. Pana Lourensa Roets.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.234.927 głosów „za”
516.335 głosów „przeciw”
380.264 głosów „wstrzymujących się

Uchwała Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019 r. Pana Michael de Schrijver

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.234.927 głosów „za”
516.335 głosów „przeciw”
380.264 głosów „wstrzymujących się

Uchwała Nr 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Dębicy z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 25 czerwca 2019 r. Pana Andrzeja Kowala.

W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 12.131.526 ważnych głosów z 12.131.526 akcji, co stanowi 87,89 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:
11.234.927 głosów „za”
516.335 głosów „przeciw”
380.264 głosów „wstrzymujących się

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-25 Leszek Szafran Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży
2019-06-25 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.