REKLAMA

DATAWALK S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 00:02
publikacja
2021-09-30 00:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży usług 14 088 5 116 3 098 1 152
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 066 -4 831 -454 -1 088
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 389 -4 522 -305 -1 018
IV. Zysk (strata) brutto -1 344 -4 325 -295 -974
V. Zysk (strata) netto -1 344 -4 425 -295 -996
VI. Łączne całkowite dochody -1 281 -4 340 -282 -977
VII. Liczba akcji (w szt.) 4 886 048 4 465 048 4 886 048 4 465 048
VIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,27 -0,99 -0,06 -0,22
IX. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -11 159 -3 552 -2 454 -800
X. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -3 909 1 944 -860 438
XI. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -323 402 -71 90
XII. Przepływy pieniężne netto – razem -15 391 -1 206 -3 385 -272
XIII. WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIV. Aktywa / Pasywa razem 89 385 91 241 19 772 19 771
XV. Aktywa trwałe 14 615 11 304 3 233 2 449
XVI. Aktywa obrotowe 74 770 79 937 16 539 17 322
XVII. Kapitał własny 78 512 79 793 17 367 17 291
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 874 11 448 2 405 2 481
XIX. Zobowiązania długoterminowe 1 057 1 976 234 428
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 9 816 9 472 2 171 2 052
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży usług 12 051 3 682 2 650 829
XXII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 523 -1 519 775 -342
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 567 -4 815 784 -1 084
XXIV. Zysk (strata) brutto -3 126 -4 642 -687 -1 045
XXV. Zysk (strata) netto -3 126 -4 642 -687 -1 045
XXVI. Łączne całkowite dochody -3 126 -4 642 -687 -1 045
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 4 886 048 4 465 048 4 886 048 4 465 048
XXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,64 -1,04 -0,14 -0,23
XXIX. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -4 641 -600 -1 021 -135
XXX. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -10 623 -455 -2 336 -103
XXXI. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -320 -237 -70 -53
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem -15 584 -1 292 -3 427 -291
XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXIV. Aktywa / Pasywa razem 85 274 89 032 18 862 19 293
XXXV. Aktywa trwałe 14 545 11 241 3 217 2 436
XXXVI. Aktywa obrotowe 70 728 77 791 15 645 16 857
XXXVII. Kapitał własny 78 211 81 337 17 300 17 625
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 063 7 695 1 562 1 668
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 392 639 87 138
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 6 671 7 056 1 476 1 529


- Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy. - Pozycje
sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego
euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego. Kurs
na ostatni dzień okresu: a)
1 EUR 30.06.2021 - 4,5208 PLN b)
1 EUR 31.12.2020 - 4,6148 PLN Kurs
średni w danym okresie: a)
1 EUR 01.01.2021 - 30.06.2021 - 4,5472 PLN b)
1 EUR 01.01.2020 - 30.06.2020 - 4,4413 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List_Zarządu_do_Akcjonariuszy_I_półrocze_2021.pdfList_Zarządu_do_Akcjonariuszy_I_półrocze_2021.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy
Sprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2021.pdfSprawozdanie_finansowe_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2021.pdf Sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za I półrocze 2021
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy DataWalk za I półrocze 2021
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_za_I_polrocze_2021.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy DataWalk za I półrocze 2021
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_DataWalk_za_I_połrocze_2021.pdfRaport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_DataWalk_za_I_połrocze_2021.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk za I półrocze 2021
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2021.pdfRaport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_DataWalk_S.A._za_I_polrocze_2021.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego DataWalk
S.A. za I półrocze 2021
Summary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2021.pdfSummary_of_the_condensed_interim_financial_statements_for_H1_2021.pdf Summary of the condensed interim financial statements for H1 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2021-09-30 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki