REKLAMA

DATAWALK S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki. Changes in the composition of Executive Board of the Company

2021-12-21 17:08
publikacja
2021-12-21 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_-_zyciorys_Czlonka_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-21
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki. Changes in the composition of Executive Board of the Company
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. otrzymał rezygnację Pana Sergiusza Borysławskiego z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 31 grudnia 2021 r., który to dzień będzie ostatnim dniem pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta.

Pan Sergiusz Borysławski nadal będzie współpracował ze Spółką w charakterze doradcy Zarządu.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę w przedmiocie powołania Pana Łukasza Sochy do składu Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r., powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Pan Łukasz Socha nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, do dnia uchylenia przepisów o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. do dnia 1 grudnia 2021 r., nie był wpisany do ww. Rejestru.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych wcześniej stanowisk nowo powołanego Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 oraz 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that on December 21, 2021, it received the resignation of Mr. Sergiusz Borysławski from the position on the Executive Board of the Company as of December 31, 2021, which date will be the last day of performing the function in the Executive Board of the Issuer.

Mr. Sergiusz Borysławski will continue to cooperate with the Company as an advisor to the Executive Board.

Additionally to that, the Issuer's Supervisory Board adopted today a resolution on appointing Mr. Łukasz Socha to the Executive Board of the Company, with effect from January 1, 2022, entrusting him with the function of an Executive Board Member.

Mr. Łukasz Socha does not perform any activity that would be competitive to that of the Company and does not participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, partnership or capital company, and does not participate in a competitive legal entity as a member of its body. In addition, until the date of repealing the provisions on the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act of August 20, 1997 on the National Court Register, i.e. until December 1, 2021, he was not entered into the above-mentioned Registry.

Attached to this current report, the Issuer presents information on the education, professional experience and previously held positions of the appointed Member of the Executive Board of the Company.Załączniki
Plik Opis
zalacznik_-_zyciorys_Czlonka_Zarzadu.pdfzalacznik_-_zyciorys_Czlonka_Zarzadu.pdf Życiorys Członka Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-21 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2021-12-21 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki