REKLAMA

DATAWALK S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii O w KDPW. Conditional registration of series O shares in KDPW.

2020-11-23 16:01
publikacja
2020-11-23 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji serii O w KDPW. Conditional registration of series O shares in KDPW.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje o otrzymaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") z dnia 23 listopada 2020 r., w sprawie rejestracji w KDPW 421.000 akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPILAB00012, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that Company received a statement from the Central Securities Depository of Poland S.A. ("KDPW") dated on 23rd of November 2020 regarding registration of 421.000 series O ordinary bearer shares in KDPW with a nominal value of PLN 0.10 each, marked with ISIN code PLPILAB00012, subject to the introduction of these shares to the trading on a regulated market to which other shares of the Issuer were introduced and marked with the above-mentioned ISIN code.

The registration will take place within 3 days of receipt by KDPW of the decision to introduce the abovementioned shares for trading on the regulated market, for which other shares of the Issuer were introduced and marked with abovementioned ISIN code, but not earlier than on the day indicated in this decision as the day of introducing these shares to trading on this regulated market.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2020-11-23 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki