REKLAMA

DATAWALK S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2021r. Resolutions adopted at the Annual General Meeting of DataWalk S.A. held on 30th June 2021.

2021-06-30 18:02
publikacja
2021-06-30 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_ZWZ_30.06.21.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DataWalk S.A. w dniu 30 czerwca 2021r. Resolutions adopted at the Annual General Meeting of DataWalk S.A. held on 30th June 2021.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte, a także, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland („Company”, „Issuer”), publishes the content of resolutions adopted at the Annual General Meeting (“AGM”) held on 30th June 2021.

The Issuer's Executive Board informs that the AGM did not withdraw from considering any of the items on the planned agenda, there were no resolutions submitted to voting, which were not adopted, and that no objections were raised to the minutes of the AGM.

The content of the resolutions is attached to this report.

Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte ZWZ 30.06.21.pdfUchwały podjęte ZWZ 30.06.21.pdf Uchwały podjęte ZWZ 30.06.21

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2021-06-30 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki