REKLAMA

DATAWALK S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2021 r. Correction of the periodic report for the first half of 2021.

2021-10-05 19:58
publikacja
2021-10-05 19:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Protokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Protokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-05
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2021 r. Correction of the periodic report for the first half of 2021.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), w związku z zaistnieniem omyłek w wybranych danych finansowych zaprezentowanych w:
- śródrocznym skróconym skonsolidowanym rachunku zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za II kwartał 2021 r. oraz danych porównawczych, a także
- śródrocznym skróconym rachunku zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za II kwartał 2021 r.,
będących elementami sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk opublikowanych dnia 30 września 2021 r. w ramach skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r., niniejszym informuje o korekcie przedmiotowego raportu okresowego.

Szczegółowy wykaz dokonanych zmian został zaprezentowany w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w pozostałym zakresie, dane finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej DataWalk za I półrocze 2021 r., a także inne informacje i dane finansowe zaprezentowane w raporcie okresowym przekazanym w dniu 30 września 2021 r. - nie uległy zmianie. W szczególności powyższe korekty nie mają wpływu na treść wydanego w dniu 29 września 2021 r. Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki DataWalk S.A. oraz Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk S.A.

Skorygowany raport półroczny zostanie opublikowany niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
The Executive Board of DataWalk S.A. registered in Wroclaw, Poland (“Company”, “Issuer”), hereby reports that due to the occurrence of mistakes in selected financial data presented in:
- interim condensed consolidated profit and loss account together with the statement of comprehensive income for the second quarter of 2021 and comparative data, and
- interim condensed profit and loss account together with the statement of comprehensive income for the second quarter of 2021,
constituting elements of the Company's financial statements and the DataWalk Capital Group published on September 30, 2021 as part of the consolidated report for the first half of 2021, hereby informs about the correction of the periodic report.

A detailed list of the changes made is presented in the appendix to this report.

At the same time, the Management Board of the Company informs that in the remaining scope, the financial data of the Issuer and the DataWalk Capital Group for the first half of 2021, as well as other information and financial data presented in the periodic report published on September 30, 2021 - have not changed. In particular, the above adjustments do not affect the content of the independent auditor's report on the review of the interim condensed financial statements of DataWalk S.A. issued on September 29, 2021, and an independent statutory auditor's report on the review of the interim condensed consolidated financial statements of the DataWalk S.A. Capital Group.

The corrected semi-annual report will be published immediately after the publication of this current report.

Report legal ground:
§ 15 point 4 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state.
Załączniki
Plik Opis
Protokol_zmian_do_treści_raportu_okresowego_za_I_półrocze_2021_PL.pdfProtokol_zmian_do_treści_raportu_okresowego_za_I_półrocze_2021_PL.pdf Protokół zmian do treści raportu okresowego za I półrocze 2021 PL
Protokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_ENG.pdfProtokol_zmian_do_tresci_raportu_okresowego_za_I_polrocze_2021_ENG.pdf Protokół zmian do treści raportu okresowego za I półrocze 2021 ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-05 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2021-10-05 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki