40,1000 zł
-4,07% -1,7000 zł
DataWalk SA (DAT)

Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N – uzupełnienie raportu ESPI nr 43/2019 z dnia 14 października 2019 r . Information connected with the completion of the private subscription of series N shares – supplement to ESPI report No. 43/2019 of October 14, 2019.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii N – uzupełnienie raportu ESPI nr 43/2019 z dnia 14 października 2019 r . Information connected with the completion of the private subscription of series N shares – supplement to ESPI report No. 43/2019 of October 14, 2019.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 14 października 2019 r., Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie w zakresie informacji zawartych w pkt. 12 i 13, dotyczących kosztów związanych z przeprowadzoną subskrypcją prywatną akcji serii N (“Akcje”):

12) określenie wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Łączne koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją Akcji wyniosły 55.868,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych), w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 55.868,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
d) promocji oferty – nie dotyczy.

Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii N w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją.

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii N wyniósł 0,17 zł (siedemnaście groszy).

Szczegółowa podstawa prawna:
§16 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

With reference to current report No. 43/2019 of October 14, 2019, the Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”), registered in Wroclaw, Poland, hereby discloses to the public supplement regarding the information contained in point 12 and 13, relating to the costs associated with the private subscription of N series shares ( "Shares"):

12) Total specification of the costs that have been included in the costs of issue, indicating the amount of costs according to their titles.

The total costs incurred and estimated by the Company as at the date of this report in connection with the issuance of Offered Shares amounted to PLN 55 868 (fifty five thousand eight hundred sixty eight zloty), including:

a) preparing and conducting the offer – PLN 55 868;
b) remuneration of underwriters, for each separately – not applicable;
c) preparation of the prospectus, including consultancy costs – not applicable;
d) promotion of the offer – not applicable.

Indication of the method of accounting for costs recognized above in the Company’s accounting books and their recognition in the financial statements:

In accordance with the provisions of IAS 1 and IAS 32, the settlement of the costs of the issue of N series shares in accounting books will be made by reducing the excess of the issue price of the issued shares over their nominal value.

13) Average cost of subscription or sale per unit of a security covered by subscription.

The average cost incurred by the Company per one N series share was PLN 0.17 (seventeen groszy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-27 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2020-01-27 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.