REKLAMA

DATAWALK S.A.: Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za I półrocze 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the first half of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.

2021-09-14 17:05
publikacja
2021-09-14 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-14
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Informacja Zarządu dotycząca: (i) szacunkowych, wybranych danych finansowych za I półrocze 2021 roku i (ii) wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów. Information of the Executive Board on (i) estimated selected financial data for the first half of 2021 and (ii) the results of the tests for impairment of assets.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk („Grupa”) za I półrocze 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi:

- jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 12 051 tys. zł, wobec 3 682 tys. zł w I półroczu roku 2020, co stanowi wzrost o ok. 227%,
- jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 528 tys. zł, wobec 5 201 tys. zł w I półroczu roku 2020, co stanowi ich zwiększenie o 64%,
- jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -3 126 tys. zł, wobec -4 642 tys. zł w I półroczu roku 2020, co stanowi zmniejszenie straty o ok. 33%,
- skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 14 088 tys. zł, wobec 5 116 tys. zł w I półroczu roku 2020, co stanowi wzrost o ok. 175%,
- skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 16 155 tys. zł, wobec 9 947 tys. zł w I półroczu roku 2020, co stanowi wzrost o 62%,
- skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -1 344 tys. zł, wobec -4 425 tys. zł w I półroczu roku 2020, co stanowi zmniejszenie straty o ok. 70%.

Najważniejszy wpływ na jednostkowy wynik finansowy netto Spółki w I półroczu 2021 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży, ii) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności zarówno w obszarze zwiększania liczebności kadry specjalistów w zakresie wdrożeń, programowania i sprzedaży, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową, a także iii) dokonanie przez Spółkę odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc.

W związku z prowadzonymi pracami nad śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2021 r., Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w spółce zależnej DataWalk Inc. na kwotę 3 766 tys. PLN, tym samym łączna wartość odpisów dokonanych w I półroczu 2021 r. wyniosła 6 735 tys. PLN. Do dnia bilansowego 30 czerwca 2021 r. Spółka dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na całość inwestycji w DataWalk Inc. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Grupa planuje w kolejnych latach znacząco dynamizować działania związane z ekspansją na rynku amerykańskim, co będzie wymagało podjęcia przez spółkę zależną odpowiednich procesów inwestycyjnych, w szczególności związanych z intensyfikacją procesu budowania zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego. Nadrzędnym celem zaplanowanych działań inwestycyjnych w spółce zależnej jest zwiększanie skali działalności, a tym samym maksymalizacja wartości przychodów ze sprzedaży. Realizacja tego zadania będzie wymagała reinwestowania wszystkich wypracowanych przez jednostę zależną nadwyżek finansowych oraz w przypadku, gdy będzie konieczne, udzielania dalszego wsparcia finansowego ze strony Spółki, jako jednostki dominującej. Główny wpływ na obniżenie wartości odzyskiwalnej aktywów miało uwzględnienie ekonomicznych skutków zaplanowanych inwestycji w budżecie spółki zależnej, w oparciu o który wykonano test na utratę wartości.

Dokonanie odpisu aktualizującego przez Emitenta wpływa na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za I półrocze 2021 r. Dokonany odpis aktualizujący zostanie wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań, a zatem nie będzie miał wpływu na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Powyższa operacja ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy.

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w I półroczu 2021 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy, jak również ii) wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności Grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności kadry specjalistów w zakresie wdrożeń, programowania i sprzedaży, jaki i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych. Emitent wskazuje, że sprawozdania finansowe są przedmiotem przeglądu przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 30 września 2021 r.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wypracowanego przez Grupę w I półroczu 2021 r., na który szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności zarówno Spółki, jak i Grupy.

The Executive Board of DataWalk S.A. with its registered seat in Wrocław, Poland (“Company”, “Issuer”), hereby announces estimated selected financial data of the Company and the Data Walk Capital Group (“Group”) for the first half of 2021 together with comparable data:

- separate estimated revenue amounted to PLN 12 051 thousand, compared to PLN 3 682 thousand in the first half of 2020, which is an increase of approx. 227%;
- separate estimated operating costs amounted to PLN 8 528 thousand, compared to PLN 5 201 thousand in the first half of 2020, which is an increase of 64%,
- the separate estimated net financial result was PLN -3 126 thousand, compared to PLN -4 642 thousand in the first half of 2020, which is a decrease of loss by approx. 33%;
- consolidated estimated revenue amounted to PLN 14 088 thousand, compared to PLN 5 116 thousand in the first half of 2020, which is an increase of approx. 175%;
- consolidated estimated operating costs amounted to PLN 16 155 thousand, compared to PLN 9 947 thousand in the first half of 2020, which is an increase of 62%,
- the consolidated estimated net financial result was PLN -1 344 thousand, compared to PLN
-4 425 thousand in the first half of 2020, which is a decrease of loss by approx. 70%.

The separate net financial result in the first half of 2021 was most significantly influenced by the following factors: i) increase of revenue; ii) increase in the costs of remuneration and external services related to the development and growing scale of operations, both in the area of increasing the number of implementation, programming and sales team members, as well as processes related to international commercialization; and iii) recognition of impairment loss of financial assets held in the subsidiary DataWalk Inc.;

In the course of preparing of the interim condensed financial statements for the first half of 2021, the Executive Board of the Company decided to recognize an impairment loss on the financial assets held by the Issuer in the subsidiary in the total amount of PLN 3 766 thousand. Thus, the total value of impairment recognized in the first half of 2021 amounted to PLN 6 735 thousand. Until the balance sheet date of June 30, 2021, the Company recognized impairment losses amounting to the entire investment value in DataWalk Inc. In line with the adopted development strategy, the Group plans to significantly increase the dynamics of activities related to the expansion on the American market in the coming years, which will require the subsidiary to undertake appropriate investment activities, in particular related to the intensification of the process of building the sales and implementation teams. The overriding goal of the subsidiary's planned investment activities is to increase the scale of operations and maximize revenues. The implementation of this task will require reinvesting all financial surpluses generated by the subsidiary and, if necessary, providing further financial support from the Company as the parent company. The major factor reducing the recoverable amount of assets was the inclusion of the economic effects of planned investments in the subsidiary’s budget, based on which the impairment test was performed.

Recognition of the impairment loss by the Issuer reduces the separate financial result and the value of the balance sheet total shown in the interim condensed financial statements of the Company for the first half of 2021. The impairment loss will be excluded as part of the consolidation of the statements, and therefore will not affect the data in the consolidated financial statements of the Group.

The above operation is a non-cash operation and does not affect the Issuer and the Group's current financial situation.

The consolidated financial net result of the Group for the first half of 2021 was most significantly influenced by: i) increase in the Group's revenue; and ii) increase in the costs of remuneration and external services related to the development and growing scale of the Group's operations, both in the area of increasing the number of implementation, programming and sales team members, as well as processes related to international commercialization.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the interim condensed financial statements. The Issuer indicates that the financial statements are subject to review by an independent statutory auditor, and consequently are subject to potential change. The periodic report will be published on 30th September, 2021.

In the event of significant changes to the data mentioned above, the Issuer will submit a separate current report according to applicable regulations.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to significant, in the opinion of the Company's Executive Board, changes relative to the comparable period recorded in terms of the separate net financial result achieved by the Issuer and the consolidated net financial result achieved by the Group in first half of 2021, which was particularly influenced by the changes described above regarding sales revenues and costs of the Company and of the Group.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-14 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2021-09-14 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki