REKLAMA

DATAWALK S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r. Dates of publishing of periodic reports in 2022.

2022-01-21 15:01
publikacja
2022-01-21 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-21
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r. Dates of publishing of periodic reports in 2022.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

- Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 27 kwietnia 2022 r.
- Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 14 września 2022 r.
- Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 24 maja 2022 r.
- Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową – 22 listopada 2022 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2021 i II kwartał roku obrotowego 2022;
- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowany raport kwartalny za I i III kwartał roku obrotowego 2022 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za te okresy sprawozdawcze;
- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Szczegółowa podstawa prawna:
§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces the dates of publication of periodic reports in 2022 year. Periodic reports will be published on the following dates:

- Consolidated annual report and entity annual report for 2021 – 27th April, 2022.
- Consolidated semi-annual report containing half-year condensed separate financial statements for the period from 1st January 2022 to 30th June 2022 – 14th September, 2022.
- Quarterly consolidated report for the first quarter of 2022 containing entity quarterly financial information – 24th May, 2022.
- Quarterly consolidated report for the third quarter of 2022 containing entity quarterly financial information – 22nd November, 2022.

The Executive Board of the Company declares that:
- in accordance with § 79 point 2 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29th March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the law of a non-member state as equivalent (“Regulation”), the Issuer will not forward the quarterly report and consolidated report quarterly for last quarter of the financial year 2021 and the second quarter of the financial year 2022;
- in accordance with § 62 point 1 of the Regulation, the Issuer will submit a consolidated quarterly report for the first and third quarter of financial year 2022 containing the quarterly financial information of the parent company and will not provide a separate quarterly report for those reporting periods;
- in accordance with § 62 point 3 of the Regulation, the Issuer will not publish a separate semi-annual report, therefore, the semi-annual consolidated financial report will include the condensed entity semi-annual financial statement together with the report of the entity authorized to audit reports and shortened additional information.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-21 Łukasz Socha Członek Zarządu
2022-01-21 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki