REKLAMA

DATAWALK S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of securities to trading on the main market of the WSE.

2020-11-30 20:49
publikacja
2020-11-30 20:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Admission and introduction of securities to trading on the main market of the WSE.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) na podstawie Uchwały nr 920/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 421.000 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jedocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 3 grudnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii O pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 grudnia 2020 r. pod kodem „PLPILAB00012”.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. ("WSE") on the basis of Resolution No. 920/2020 of November 30th, 2020, stated that 421.000 (four hundred and twenty-one thousand) O series ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each are admitted to exchange trading on the main market.

At the same time, the WSE Executive Board decided to introduce to exchange trading on the main market the shares of O series on December 3rd, 2020 , subject to the registration these shares by the Central Securities Depository of Poland on December 3rd, 2020 under the code "PLPILAB00012".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2020-11-30 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki