26,20 zł
-2,24% -0,60 zł
DataWalk SA (DAT)

Raport okresowy za III kwartał 2018 r. (Q3 2018: Quarterly Report) – Korekta (Correction)

Zarząd Spółki DataWalk S.A. („Emitent”) przekazuje korektę raportu okresowego za III kwartał 2018 r. opublikowanego w raporcie EBI nr 22/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., wraz z wykazem sporządzonych zmian. Emitent dokonał korekt w związku z:
a)zmianą sposobu rozliczenia programu motywacyjnego w sprawozdaniu finansowym, zgodnie z MSSF 2;
b)zmianą wartości bilansowej pozycji „Wartość firmy” w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej na dzień przejścia na MSSF, zgodnie z MSSF 1;
c)korektą wartości bilansowej pozycji "Prace rozwojowe w trakcie realizacji" w pozycji „Wartości niematerialne i prawne”, zgodnie z MSR 38;
d)korektą w ramach „Zobowiązań krótkoterminowych” polegającą na wykazaniu w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” części zobowiązań handlowych, które omyłkowo zostały ujęte w pozycji „Pozostałe zobowiązania” w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Zmiana ta nie wpływa na sumaryczną wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta;
e)korektą wykazanych przez Emitenta kosztów w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych kosztów.
Zarząd Emitenta informuje, iż przedmiotowa korekta w znacznym stopniu odnosi się do zmiany dotychczas przyjętych zasad rachunkowości. Raport okresowy za III kwartał 2018 r. był pierwszym raportem kwartalnym, w którym Emitent prezentował jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zgodnie nowoprzyjętymi standardami.
Zmiana w stosowaniu zasad rachunkowości spowodowała konieczność zweryfikowania uznanych aktywów i pasywów oraz dokonania ich wyceny i klasyfikacji zgodnie z MSR/MSSF. W celu rzetelnego odzwierciedlenia wpływu przejścia na nowe standardy Zarząd Emitenta skorygował sposób ujęcia wybranych wartości, aby prezentacja skutków zmian była czytelna i precyzyjna.
Zarząd Emitenta zaznacza, iż sporządzenie korekty raportu okresowego nie wynika z ujęcia żadnych dodatkowych zdarzeń gospodarczych o istotnym znaczeniu, a jest jedynie efektem zmiany przyjętych zasad rachunkowości, które opisane zostały powyżej.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2018 r. oraz protokół dokonanych zmian.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

The Executive Board of DataWalk S.A. („Issuer”) hereby reports the correction of the quarterly report published in report EBI 22/2018 dated 13th November 2018 with a list of changes and edits. Issuer made following corrections:
a)change in Motivational Program accounting in financial reports, pursuant to IFRS 2;
b)change of the balance sheet value for “Company value” in position “Intangible assets” in opening report for the day of the transfer to IFRS, according to IFRS 1.
c)correction of balance sheet value for “Costs of development works in progress” in position “Intangible assets”, according to IFRS 1.
d)correction of balance in “Short-term liabilities”.
e)correction of costs reported by Issuer in consolidated quarterly report.

Executive Board reports that mentioned above correction is mostly due to change of accounting methodology. Q3 report was our first quarterly report when financials were presented in new form and standards.
Change in accounting methodology has caused verification of assets and liabilities and their valuation according to IFRS. In order to clarify the reports and make them more transparent to the reader, we have made edits to presentation of particular values.
Executive Board reports that corrections are not related to any important economic event of some sort and are resulting only from the accounting methodology change.
Załączniki
20181207_232347_0000116952_0000108272.pdf
20181207_232347_0000116952_0000108273.pdf
20181207_232347_0000116952_0000108274.pdf
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl