Nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-16
Skrócona nazwa emitenta
DANKS S.A.
Temat
Nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2020 roku Emitent zawarł, za pośrednictwem dedykowanej wyłącznie do tego zadania spółki celowej, umowę nabycia wierzytelności („Umowa”) z jednym z działających w Polsce banków („Cedent”). Na podstawie Umowy spółka celowa Emitenta nabyła wierzytelność dłużnika Cedenta, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą („Dłużnik”), wynikającą z umowy kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Cedenta, zabezpieczonego (1) wekslem własnym in blanco, (2) oświadczeniem o poddaniu się przez Dłużnika egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) k.p.c. oraz (3) hipoteką umowną łączną na dwóch nieruchomościach zabudowanych budynkiem biurowo-handlowym położonych bezpośrednio przy ul. Puławskiej w Warszawie. Na podstawie Umowy spółka celowa Emitenta nabyła wierzytelność wraz z wszystkimi wyżej wymienionymi zabezpieczeniami.

Cena nabycia wierzytelności od Cedenta wynosi 2.800.000 zł netto. Cena została uiszczona przez spółkę celową Emitenta w całości, ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej w tym celu przez Emitenta.

Umowa kredytu inwestycyjnego, udzielonego Dłużnikowi, została wypowiedziana przez Cedenta i obecnie, na dzień 15 kwietnia 2020 roku, wartość nominalna wymagalnego zobowiązania Dłużnika, które zostało nabyte przez spółkę celową Emitenta na podstawie Umowy, wynosi 4.549.143,75 zł, na co składa się (1) wartość nominalna udzielonego i niespłaconego kredytu (łączne należności kapitałowe) w wysokości 3.837.323,64 zł, (2) odsetki umowne od udzielonego kredytu naliczone w okresie obowiązywania umowy, do dnia jego wypowiedzenia, tj. do dnia 18 kwietnia 2019 roku, w łącznej kwocie 163.049,23 zł oraz (3) odsetki maksymalne za opóźnienie, liczone od dnia opóźnień od poszczególnych wymagalnych należności kapitałowych po terminach ich zapłaty, do dnia 15 kwietnia 2020 roku, w łącznej wysokości 548.770,88 zł, przy czym dalsze odsetki maksymalne będą liczone od kwoty łącznych należności kapitałowych, tj. kwoty 3.837.323,64 zł do dnia zapłaty.

Emitent informuje, że nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie wymagalnego zobowiązania Dłużnika, które zostało nabyta przez spółkę celową Emitenta na podstawie Umowy, była w roku 2017 przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, a ustalona pomiędzy stronami tejże transakcji wartość rynkowa nieruchomości to 5.000.000 PLN netto.

Emitent informuje, że spółka celowa Emitenta przystąpiła już do działań mających na celu otrzymanie od Dłużnika wszystkich należnych środków.

Emitent wyjaśnia, że zawarcie Umowy jest wynikiem zapowiadanych wcześniej działań Emitenta, mających na celu poszerzenie zakresu działalności Emitenta z wykorzystaniem wolnych środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Emitenta. Decyzja o nabyciu przedmiotowej wierzytelności zapadła w wyniku analizy konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza analizy potencjalnej opłacalności inwestycji i wartości przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomości). Emitent ocenia, że wartość zabezpieczenia przewyższa istotnie wartość nabytych roszczeń, powiększonych o należne odsetki, a tym samym Emitent odnotuje na transakcji dodatni wynik finansowy. Ocena ta uwzględnia przy tym także potencjalną istotną obniżkę cen nieruchomości, która mogłaby nastąpić w konsekwencji kryzysu ekonomicznego wywołanego skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.

Emitent nie wyklucza dokonania w najbliższej przyszłości kolejnych podobnych inwestycji, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami trzecimi (współinwestorzy). Każdorazowa inwestycja dokonywana byłaby przy tym z wykorzystaniem dedykowanych do poszczególnych transakcji spółek celowych, co ma na celu ograniczenie ryzyk prawnych i ekonomicznych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-16 Krzysztof Truchel Prezes Zarządu
2020-04-16 Agnieszka Truchel Operator Systemu ESPI
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.