REKLAMA

DANKS: Istotna informacja

2016-07-01 07:25
publikacja
2016-07-01 07:25
1. Zarząd Emitenta informuje, że powziął wiadomość, że spółka stowarzyszona Emitenta, tj. YT Investments sp. z o.o. 2 S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nabyła na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności wierzytelność w łącznej kwocie 128.941.583,36 zł. (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści sześć groszy).
2. W chwili obecnej toczy się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie pomiędzy YT Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo – akcyjna, z siedzibą w Warszawie, a Powodowa spółka złożyła dwa wnioski o udzielenie zabezpieczenia poprzez wpis hipotek na Nieruchomościach Pozwanego. Sąd Okręgowy uwzględnił obydwa wnioski; Pozwany złożył zażalenie do Sadu Apelacyjnego, jedno z nich zostało uwzględnione, drugie oczekuje na rozpoznanie.
3. Zgodnie z warunkami przywołanej umowy powierniczego przelewu wierzytelności YT Investments sp. z o.o. 2 S.K.A. przysługuje wynagrodzenie prowizyjne za odzyskanie wierzytelności w wysokości 30 proc. uzyskanej od dłużnika wierzytelności. Oznacza to, że w razie odzyskania całości wierzytelności YT Investments sp. z o.o. 2 S.K.A. przysługiwać może wynagrodzenie w kwocie przekraczającej 38,5 mln zł (bez uwzględnienia odsetek i kosztów zastępstwa procesowego), z czego na Emitenta jako podmiot stowarzyszony z YT Investments sp. z o.o. 2 S.K.A. może przypaść 16,74 mln zł.
4. Emitent informuje o powyższej umowie powierniczego przelewu wierzytelności gdyż w jego ocenie istnieje znaczne prawdopodobieństwo uzyskania przez YT Investments sp. z o.o. 2 S.K.A. wyroku sądowego zobowiązującego dłużnika do zapłaty dochodzonych wierzytelności. Pozew o zapłatę kwoty 128.941.583,36 zł wraz z odsetkami w postępowaniu upominawczym został złożony w sądzie. Od pozwu wniesiono stosowną opłatę sądową w kwocie 100.000 zł. Emitent wskazuje ponadto, że znaczna część dochodzonego roszczenia dotyczy zwrotu pożyczki udzielonej dłużnikowi w kwocie 95.000.000 zł, do pozwu dołączono dowody dokonania przelewów bankowych, potwierdzające fakt wydania dłużnikowi powyższej kwoty tytułem pożyczki, a dłużnik pożyczki nie zwrócił.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że według jego najlepszej wiedzy i oceny:
- majątek dłużnika (pozwanego) przewyższa istotnie wartość dochodzonego przez YT Investments sp. z o.o. 2 S.K.A. roszczenia.
Mając na uwadze ewentualne znacznie wyniku procesu o zapłatę opisanej powyżej wierzytelności Emitent zobowiązuje się do informowania o postępach procesu w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki