Cudzoziemiec poszukujący w Polsce pracy będzie musiał posiadać min. 200 zł

Cudzoziemiec poszukujący pracy w Polsce, a także inni cudzoziemcy, m.in. wykonujący działalność gospodarczą czy podejmujący naukę, będą musieli posiadać od 200 do 2500 zł na pokrycie kosztów podróży powrotnej - wynika z projektów rozporządzeń MSWiA, zamieszczonych w RCL, wykonujących upoważnienie ustawowe.

(fot. Łukasz Solski / FORUM)

Projekty rozporządzeń dotyczą cudzoziemców, którzy na terytorium RP:

  • poszukują pracy lub planują rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej;
  • zamierzają podjąć lub kontynuować naukę, prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe; są absolwentami polskich uczelni lub zakończyli prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych; korzystają z mobilności długoterminowej naukowca;
  • odbywają staż lub wykonują świadczenia jako wolontariusz.

Projekty rozporządzeń przewidują, że minimalna wysokość środków finansowych, jakie cudzoziemiec objęty regulacjami musi posiadać na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, wynosi:

  1. 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
  2. 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej.
  3. 2500 złotych, jeżeli przybył z innego państwa niż określone w pkt 1 i 2 - albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

Cudzoziemiec, który przybył na terytorium RP lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi ponadto posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej lub kosztów tranzytu każdego członka rodziny w kwotach podanych powyżej.

Wśród dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych przez wszystkie kategorie cudzoziemców rozporządzenia wymieniają: czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium RP.

W zależności od kategorii cudzoziemca akceptowane również będą: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków lub dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego.

W ocenie MSWiA wejście w życie projektów rozporządzeń nie będzie miało wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekty rozporządzeń stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. (PAP Biznes)

tus/ gor/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 5 and00

Wszystko ok, tylko że takie kwoty obowiązywały już dawno...

! Odpowiedz
4 7 carlito1

200zł?? Trochę słabo, jak na wódkę, sało, i bilet powrotny....

! Odpowiedz
2 11 bt5

Karabindel widać nie wiesz o tym że Polacy jadąc za pracą na zachód jechali często za pożyczkę i nie mieli przewidzianej rezerwy na powrót w przypadku niewypalenia imprezy . Kończy się to tym że fundacja Barka już w lutym wyczerpała całoroczny fundusz na ewakuację polskich bezdomnych z zachodu.

! Odpowiedz
13 6 karbinadel

W czasie deszczu dzieci się nudzą? Pewnie geniusz, który ten bezsens wymyślił jeszcze nagrodę dostanie.

! Odpowiedz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.