REKLAMA

Co się dzieje z ROR-em, jeśli przestaniesz za niego płacić?

Wojciech Boczoń2021-09-29 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2021-09-29 06:00
Co się dzieje z ROR-em, jeśli przestaniesz za niego płacić?
Co się dzieje z ROR-em, jeśli przestaniesz za niego płacić?
fot. Everett Collection / / Shutterstock

Zapomniany rachunek ROR może generować opłaty do czasu wypowiedzenia umowy. Prawo bankowe mówi, że umowa wygasa po 2 latach braku aktywności, o ile umowa z bankiem nie stanowi inaczej. Zapytaliśmy banki, co robią, gdy na rachunku skończą się pieniądze, a trzeba naliczyć opłatę.


Banki na różne sposoby ułatwiają procesy zakładania kont osobistych. Dziś można założyć rachunek robiąc selfie i składając prosty wniosek w aplikacji mobilnej. Jednak zamknięcie konta nie jest już takie proste – poza pewnymi wyjątkami próżno szukać takich opcji w systemach bankowości elektronicznej. Część klientów „zapomina” więc o koncie i przestaje płacić za jego obsługę. Jeśli konto jest bezpłatne, to rachunek „wisi” sobie w systemach bankowych do czasu aż wygaśnie umowa. Co się dzieje jednak z kontami, w których naliczane są opłaty za brak aktywności? Okazuje się, że procedury w bankach bywają różne. Jedne instytucje naliczają opłaty i schodzą „pod kreskę”, w innych nie pojawia się ujemne saldo, a opłaty zostają zawieszone do czasu, aż na konto wpłyną pieniądze.

Prawo bankowe: umowa wygasa po 2 latach nieaktywności

Co do zasady kwestie nieaktywnych rachunków reguluje art. 60 Prawa bankowego: „Jeżeli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, ulega ona rozwiązaniu, gdy w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w tej umowie.” W umowie rachunku bankowego mogą być jednak zapisane inne procedury rozwiązywania umowy, np. po trzech miesiącach.

Prawo bankowe mówi także o tzw. rachunkach martwych. „Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z:

  • dniem śmierci posiadacza rachunku albo
  • upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku – tych rachunków, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat”.

Zapytaliśmy więc banki, jakie stosują procedury w przypadku, gdy klient „zapomina” o rachunku i przestaje płacić za jego obsługę.

Co robi bank, gdy przestaniesz płacić za konto?

W PKO BP jeżeli konto bankowe nie jest używane przez 6 miesięcy – rachunek jest dezaktywowany i nie są naliczane opłaty za korzystanie. Opłaty są pobierane tylko, jeżeli klient aktywnie korzysta z konta. Zgodnie z regulaminem, bank może wypowiedzieć umowę rachunku (z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia), jeżeli na koncie nie wystąpił obrót przez okres 6 miesięcy.

Bank Pekao nie przesłał nam odpowiedzi. W regulaminie znajduje się jednak następujący zapis: „Umowa rachunku nie ulega rozwiązaniu, jeśli w ciągu 2 lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza okresowym dopisywaniem odsetek lub pobieraniem opłat za prowadzenie rachunku, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie tego rachunku.”

Bank składa posiadaczowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z następujących ważnych powodów: „(…) niespłacenie wymagalnych należności wynikających z Umowy, w kwocie, co najmniej 30 złotych – po uprzednim wysłaniu przez bank informacji o obowiązku ich spłaty”.

Santander Bank Polska odpowiedział, że ma prawo pobierać opłaty z rachunku, w taki sposób, że mogą powodować niedozwolone zadłużenie, jeśli na rachunku nie będzie wystarczającej ilości pieniędzy, przy czym od tak powstałego zadłużenia bank nie nalicza żadnych odsetek karnych. Traktuje to jako „ewidencję” pobranych opłat. Debet za nieużywany rachunek będzie narastał tak długo, jak rachunek jest otwarty. Jak tylko na rachunku powstanie zadłużenie z tytułu opłat, bank wysyła do klienta sms z informacją o powstałym zadłużeniu i prośbą o spłatę. - Bank ma prawo wypowiedzieć umowę konta, m.in. jeśli na rachunku przez okres 3 miesięcy nie było obrotu lub posiadacz nie uiścił należnych opłat w okresie co najmniej 3 kolejnych miesięcy – informuje biuro prasowe Santandera.

W ING Banku Śląskim, w przypadku gdy saldo rachunku jest ujemne (skończą się środki), bank nie pobiera opłat. Opłaty są naliczane, ale pobrane po wpływie pieniędzy na konto. Bank nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych oraz użytkowanie kart debetowych w przypadku braku obrotów na rachunku przez co najmniej 6 miesięcy i utrzymywania się salda debetowego. Bank nie księguje w debet rachunku kwot wynikających z naliczonych opłat i prowizji. W przypadku braku środków na pobranie opłat wynikających z należnych prowizji, bank pobiera je w momencie wpływu środków na rachunek.

Należności banku z tytułu opłat i prowizji, nie mające pokrycia w saldzie rachunku, powodują powstanie zadłużenia, które posiadacz rachunku ma obowiązek natychmiast spłacić. Posiadacz rachunku upoważnia bank, udzielając w tym zakresie nieodwołalnego, w okresie trwania umowy, pełnomocnictwa do pobrania środków z posiadanych w banku rachunków z tytułu spłaty zadłużenia na dowolnym z rachunków posiadanych w banku. Bank może dokonać ww. pobrania nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty powstania zadłużenia.

- Rozwiązanie umowy rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego do rozliczeń bezgotówkowych, rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowego do rozliczeń bezgotówkowych przez bank, może być dokonane w przypadku braku obrotów na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym lub na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym do rozliczeń bezgotówkowych i utrzymywania się salda zerowego lub poniżej zera przez okres 24 kolejnych miesięcy – odpowiedział nam bank.

Bank Millennium nie przesłał nam odpowiedzi. W regulaminie znajduje się natomiast następujący zapis: „Umowa Rachunku bankowego ulega rozwiązaniu, jeżeli w najkrótszym, określonym prawem terminie, nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek oraz pobieraniem przez Bank należnych prowizji i opłat, a stan środków na rachunku nie przekracza kwoty minimalnej w wysokości 10 złotych, z dniem upływu tego terminu”.

W mBanku w czasie trwania umowy o prowadzenie rachunku naliczana jest opłata zgodnie z TOiP. Jeśli klient nie wypowiedział bankowi umowy, a rachunek był płatny, to naliczane są opłaty, ale idą one w tzw. "zawieszenia". Bank nie ściąga ich potem z klientów. - Bank ma prawo wypowiedzieć umowę po trzech miesiącach od nieaktywności – informuje biuro prasowe.

Alior Bank nie odesłał nam odpowiedzi. W regulaminie znajdziemy jednak taki zapis: „Bank może wypowiedzieć umowę rachunku płatniczego w przypadku niespłacenia zadłużenia przeterminowanego w ciągu 60 dni od jego wystąpienia na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub na dowolnym produkcie bankowym klienta w banku”.

Oraz: „W przypadku wystąpienia przeterminowanego zadłużenia na jakimkolwiek Rachunku klienta prowadzonym przez bank (w tym prowadzonym na podstawie umowy z TMobile Usługi Bankowe), Bank jest uprawniony, bez odrębnej dyspozycji klienta i niezależnie od innych dyspozycji klienta, do zaspokojenia swoich należności z wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy klienta lub jakikolwiek inny rachunek prowadzony w banku (w tym Lokaty, niezależnie od terminu jej zapadalności i dyspozycji klienta i rachunki prowadzone na podstawie umowy z T-Mobile Usługi Bankowe – od 29 listopada 2020 r. T-Mobile Usługi Bankowe były Oddział Alior Bank S.A.).”

BNP Paribas nalicza opłaty, nawet jeśli saldo rachunku będzie ujemne. Debet z tytułu opłat za nieużywany rachunek nie jest ograniczony konkretną kwotą. Bank pobiera należne opłaty z tytułu wykonywania umowy zgodnie z właściwą taryfą. Bank ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadkach w niej określonych. Bank nie jest związany terminem, jak również nie jest zobowiązany do wypowiedzenia umowy, gdy rachunek klienta nie jest aktywny. W przypadku, gdy rachunek bankowy konsumenta jest nieaktywny 10 lat, bank jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe.

Citi Handlowy nalicza opłaty tylko do czasu dopóki znajdują się na rachunku środki umożliwiające pobór. Naliczenie opłat przez bank nie powoduje salda ujemnego na rachunku klienta. Brak pobierania opłat nie jest powodem do wypowiedzenia umowy przez bank. - Nie stosujemy takiej praktyki – odpowiedziało biuro prasowe Citi Handlowego.

W Getin Banku wszelkie opłaty naliczane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, niezależnie od salda na danym rachunku. W przypadku braku środków, bank wysyła SMS do klienta z informacją o przekroczeniu salda. - Cyklicznie weryfikujemy również aktywność klientów m.in. pod kątem możliwości reaktywacji współpracy lub zamknięcia rachunku np. w drodze wypowiedzenia umowy nieaktywnego produktu. Decyzje o ewentualnym zakończeniu współpracy z danym klientem (umowa ROR) podejmowane są indywidualnie m.in. na podstawie analizy jego dotychczasowej historii aktywności oraz innych produktów jakie posiada – odpowiada biuro prasowe banku.

W Nest Banku sprawa jest prosta, bo bank nie pobiera opłat za prowadzenie ROR. Zgodnie z regulaminem, jeżeli na rachunku nie ma obrotów od 24 miesięcy rachunek może zostać wypowiedziany z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

BOŚ nalicza opłaty zgodnie z umową i aktualną TOIP. Niezależnie od tego czy klient posiada środki na rachunku czy saldo rachunku jest ujemne, bank nalicza opłatę za jego prowadzenie. Jeżeli na rachunku nie ma środków wystarczających do pobrania opłaty, bank pobiera ją z najbliższego wpływu na rachunek. Wysokość debetu, który może powstać, uzależniona jest od wysokości opłaty za prowadzenie rachunku wynikającej z TOIP oraz usług, jakie klient do tego rachunku wybrał. Jeśli w grę wchodziłaby jedynie opłata za prowadzenie rachunku, to w przypadku braku aktywności na nim, byłaby to dwunastokrotność stawki miesięcznej za prowadzenie ROR (ponieważ po 12 miesiąca braku aktywności bank umowę wypowiada powołując się właśnie na taka przesłankę regulaminową).

- Nie debetujemy rachunku klienta w związku z naliczaniem zaległych opłat, o ile saldo takiego rachunku przechodzi w ujemne z tytułu naliczanych opłat są to środki zaległe, należne bankowi, jednak w odróżnieniu od klasycznego debetu, nie podlegają dodatkowym obciążeniom (odsetki od debetu) – informuje bank. Bank wypowiada umowę rachunku z reguły po 12 miesiącach bez aktywności klienta.

Źródło:
Wojciech Boczoń
Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl

Ekspert z zakresu bankowości. Autor komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów. Redaktor prowadzący branżowego serwisu PRNews.pl. Autor cyklu raportów "Polska bankowość w liczbach". Dziennikarz Roku 2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Dwukrotnie nominowany do nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka oraz laureat tej nagrody w 2014 r. Finalista Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Clubu Polska za 2019 r.

Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (6)

dodaj komentarz
demeryt_69
"Zamknięcie konta nie jest już takie proste – poza pewnymi wyjątkami próżno szukać takich opcji w systemach bankowości elektronicznej" - nieprawda.

Konto można zamknąć w bardzo prosty sposób w bankowości internetowej w takich bankach:
- Alior
- BGŻ (obecnie BNP Paribas)
- GNB
- Citi Handlowy
-
"Zamknięcie konta nie jest już takie proste – poza pewnymi wyjątkami próżno szukać takich opcji w systemach bankowości elektronicznej" - nieprawda.

Konto można zamknąć w bardzo prosty sposób w bankowości internetowej w takich bankach:
- Alior
- BGŻ (obecnie BNP Paribas)
- GNB
- Citi Handlowy
- ING Śląski
- mBank (również online audio lub video)
- Millennium
- Neobank
- Nest
- Santander Consumer
W zdecydowanej większości banków można to zrobić dzwoniąc na infolinię lub wysyłając e-mail albo tak jak w BZ WBK obecnie Banco Santander Polonia online (wideo, audio).

Czy Boczoń świadomie wprowadza w błąd? Ten 'portal' śmieszy, tumani, przestrasza!

https://bankobranie.blogspot.com/2015/05/jak-zamknac-konto-w-banku-wypowiedzenie.html

marcin321
Taaa, to że jest możliwość, nie znaczy że się da. W większości banków, które wymieniłeś jest możliwość, ale zazwyczaj jeśli masz jakiś dodatkowy produkt typu karta lub coś innego, już tak prosto nie jest. Bankom zależy aby ten proces utrudnić.
demeryt_69 odpowiada marcin321
Bredzisz!

zenonn odpowiada demeryt_69
To zamknij definitywnie jakikolwiek bank. Zawsze trzeba się fatygować do oddziału.
Jak można było zamknąć IdeaBank? Rachunki można było zamykać przez internet, ale umowę ramową tylko w oddziale. Ostatnie konta zamykało Pekao.
zenonn odpowiada zenonn
W Aliorze przez Internet możesz zamknąć rachunek, ale nie umowę
demeryt_69 odpowiada zenonn
Konto w Idea włącznie z umową ramową zamknąłem przez infolinię.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki