REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Zawarcie przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A. umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding Cz a.s. oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o.

2022-07-21 21:37
publikacja
2022-07-21 21:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-21
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zawarcie przez spółki zależne Cyfrowego Polsatu S.A. umowy dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia z HB Reavis Holding Cz a.s. oraz umowy sprzedaży 50% udziałów w Port Praski City II sp. z o.o. oraz Port Praski Medical Center sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 lipca 2022 r. spółki zależne od Spółki zawarły (i) umowę dot. prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia (Joint Venture Agreement) („Umowa JV”), która została zawarta przez Port Praski City II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PPCII”), Port Praski Medical Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PPMC”) oraz Pantanomo Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Pantanomo”) z HB Reavis Holding Cz a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy („HBR”), oraz (ii) umowę sprzedaży udziałów w PPCII oraz PPMC („Spółki JV”), która została zawarta pomiędzy Pantanomo oraz Port Praski City III z siedzibą w Warszawie („PPCIII”) a HBR („Umowa Sprzedaży Udziałów”).

Wspólne przedsięwzięcie będzie realizowane przez Spółki JV i polegać będzie na budowie i zagospodarowaniu położonej w Warszawie nieruchomości, w tym wspólnej budowie wysokiej klasy budynków biurowych, z dodatkową powierzchnią handlową („Projekt”).

Umowa JV reguluje zasady funkcjonowania Spółek JV, które będą realizowały Projekt, w tym w szczególności zasady ładu korporacyjnego w Spółkach JV, zasady finansowania działalności Spółek JV oraz zasady dotyczące realizacji i komercjalizacji przez te spółki Projektu.

Spółki JV będą współkontrolowane przez Pantanomo oraz HBR („Wspólnicy”). Zgodnie z Umową JV, Wspólnicy będą bezpośrednio posiadać po 50% udziałów w Spółkach JV. Wspólnicy zobowiązali się do finansowania nakładów inwestycyjnych i operacyjnych Spółek JV oraz innych kosztów związanych z Projektem, w terminach oraz w wysokościach określonych w planie rozwoju Projektu oraz biznesplanie („Biznesplan”), które zostaną przyjęte w związku z realizacją Projektu. Wspólnicy będą udzielać Spółkom JV finansowania w formule 50:50 w formie podwyższenia kapitału zakładowego i pożyczek właścicielskich.

Na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów, Pantanomo, PPCIII oraz HBR zobowiązali się, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie, do zawarcia umowy, na podstawie której HBR nabędzie od: (i) PPCIII i Pantanomo łącznie 50% udziałów w kapitale zakładowym PPCII; oraz od (ii) Pantanomo 50% udziałów w kapitale zakładowym PPMC („Transakcja”), za łączną cenę sprzedaży w wysokości 24.300.000 EUR (dwadzieścia cztery miliony trzysta tysięcy euro), która będzie podlegać korekcie w oparciu o (i) wysokość kapitału obrotowego Spółek JV w dniu zamknięcia Transakcji oraz (ii) metraż finalnej powierzchni biurowej i handlowej wybudowanej na nieruchomości będącej przedmiotem Projektu.

Nabycie przez HBR udziałów w Spółkach JV będzie uzależnione od spełnienia się m.in. warunków zawieszających w postaci (i) uzyskania przez HBR oraz Pantanomo zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy oraz (ii) wniesienia przez PPCIII nieruchomości do PPCII, w formie wkładu niepieniężnego, w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki („Warunki Zawieszające”).

Spółka zaznacza, iż rozpoczęcie realizacji Projektu, poza spełnieniem Warunków Zawieszających, wymagało będzie w kolejnym kroku uzyskania stosownych pozwoleń na budowę. Tym samym określenie precyzyjnych terminów i kosztów realizacji projektu w ramach Biznesplanu dokonane zostanie przez Wspólników w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Execution of a Joint
Venture Agreement by subsidiaries of Cyfrowy Polsat S.A. and HB Reavis
Holding Cz a.s. and a Share Purchase Agreement for 50% of shares in Port
Praski City II sp. z o.o. and Port Praski Medical Center sp. z o.o.The
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby announces
that on 21 July 2022 the Company’s subsidiaries executed: (i) a Joint
Venture Agreement (the “JV Agreement”) by and between Port Praski City
II sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (“PPCII”), Port
Praski Medical Center sp. z o.o. with its registered office in Warsaw
(“PPMC”) and Pantanomo Limited with its registered office in Limassol,
Cyprus (“Pantanomo”), of the one part, and HB Reavis Holding Cz a.s.
with its registered office in Prague, Czech Republic (“HBR”), of the
other part; and (ii) a share purchase agreement for shares in PPCII and
PPMC (the “JV Companies”) by and between Pantanomo and Port Praski City
III with its registered office in Warsaw (“PPCIII”), of the one part,
and HBR, of the other part (the “Share Purchase Agreement” or “SPA”).The
joint venture will be implemented by the JV Companies and will involve
the construction on and development of a property located in Warsaw,
including a joint construction of high-end office buildings, with
additional retail space (the “Project”).The
JV Agreement governs the rules of operation of the JV Companies that
will implement the Project, including, in particular, the rules of
corporate governance of the JV Companies, financing operations of the JV
Companies as well as implementation and commercialization of the Project
by the JV Companies.The JV
Companies will be jointly controlled by Pantanomo and HBR (the
“Shareholders”). Pursuant to the JV Agreement, each Shareholder will
directly hold 50% of shares in the JV Companies. The Shareholders have
agreed to finance capital and operating expenditures of the JV Companies
and other Project-related expenses within the time limits and in the
amounts specified in the development plan and business plan to be
adopted for the Project (the “Business Plan”). The Shareholders will
provide financing to the JV Companies on a 50:50 basis, in the form of
share capital increases and shareholder loans.Under
the Share Purchase Agreement, Pantanomo, PPCIII and HBR have agreed,
subject to the conditions precedent specified therein, to execute an
agreement under which HBR will acquire: (i) 50% of shares in PPCII in
total from PPCIII and Pantanomo ; and (ii) 50% of shares in PPMC from
Pantanomo (the “Transaction”), for the aggregate purchase price of EUR
24,300,000 (twenty four million three hundred thousand euros), adjusted
for (i) the amount of working capital of the JV Companies at the
Transaction closing date, and (ii) the total office and retail usable
floor area actually constructed on the property as part of the Project.The
acquisition of shares in the JV Companies by HBR will be subject to the
satisfaction of, among other, conditions precedent such as: (i) a
clearance of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK)
for HBR and Pantanomo to establish a joint venture, and (ii) an in-kind
contribution of the property by PPCIII to PPCII to cover the shares in
an increased share capital of this company (“Conditions Precedent”).The
Company notes that the commencement of the Project, in addition to the
Conditions Precedent being satisfied, will require, as a next step,
relevant building permits. Therefore, the exact milestones and costs of
the Project implementation will be specified by the Shareholders in the
Business Plan at a later date.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-07-21 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-07-21 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki