REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. porozumienia z podmiotami dominującymi dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania

2021-09-27 19:09
publikacja
2021-09-27 19:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. porozumienia z podmiotami dominującymi dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania oraz podjęcie decyzji o ogłoszeniu wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 opublikowanego dnia 27 września 2021 r. w sprawie ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) działań mających na celu analizę możliwości uruchomienia i przeprowadzenia programu nabycia akcji własnych Spółki, polegającego między innymi na ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 27 września 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację programu nabycia akcji własnych Spółki („Uchwała”), zgodnie z którą Zarząd Spółki podjął decyzję o:

• zawarciu z Reddev Investments Limited („Reddev”), spółką będącą podmiotem bezpośrednio dominującym względem Spółki, oraz Panem Zygmuntem Solorzem, będącym podmiotem pośrednio dominującym względem Spółki, porozumienia w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”) dotyczącego wspólnego nabywania akcji Spółki w ramach wezwania („Porozumienie”);

• ogłoszeniu wraz z Reddev oraz Panem Zygmuntem Solorzem Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie przez Spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Wezwanie”); oraz

• ustanowieniu wymaganego prawem zabezpieczenia w związku z ogłoszeniem Wezwania w kwocie nie większej niż 2.910.000.000,00 PLN (dwa miliardy dziewięćset dziesięć milionów złotych) i w tym zakresie o zawarciu umowy, której przedmiotem będzie zlecenie bankowi wystawienia gwarancji bankowej („Zabezpieczenie”) oraz możliwość zaciągnięcia przez Spółkę kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie odpowiadającej kwocie Zabezpieczenia, z którego środki będą mogły być przeznaczone wyłącznie na finansowanie ceny nabycia akcji Spółki nabywanych w ramach Wezwania.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ogłoszenie Wezwania, pozyskanie przez Spółkę Zabezpieczenia oraz zawarcie przez Spółkę Porozumienia. Zgodnie z treścią Uchwały i w celu jej wykonania Spółka zawarła również w dniu 27 września 2021 r. Porozumienie z Reddev i Panem Zygmuntem Solorzem.

Zgodnie z Porozumieniem podmiotami nabywającymi akcje w ramach Wezwania będą Reddev oraz Spółka. Zamiarem Spółki jest nabycie w ramach Wezwania nie więcej niż 82.904.517 (osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji własnych Spółki, a cena oferowana za akcję w Wezwaniu została określona przez strony Porozumienia na 35,00 PLN (trzydzieści pięć złotych).

Z uwagi na ograniczenia nałożone na Spółkę przez Kodeks spółek handlowych, podmiotem nabywającym akcje Spółki w ramach Wezwania będzie również Reddev. Reddev nie ma intencji nabywania akcji Spółki w ramach Wezwania, jednak zdecydował się współpracować ze Spółką i wspierać Spółkę w przeprowadzeniu Wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że Spółka nie może samodzielnie przeprowadzić Wezwania.

Nabycie akcji w ramach Wezwania będzie uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych w kwocie co najmniej 2.910.000.000,00 PLN (dwa miliardy dziewięćset dziesięć milionów złotych).

Zarząd Spółki szacuje, iż całościowy koszt Wezwania, obejmujący koszt nabycia 82.904.517 (osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji własnych Spółki, koszt organizacji wymaganych przepisami prawa gwarancji bankowych, koszty pośrednictwa, doradztwa oraz inne koszty, nie przekroczy łącznej kwoty 2.930.000.000,00 PLN (dwa miliardy dziewięćset trzydzieści milionów złotych).

Zamiarem stron Porozumienia jest ogłoszenie Wezwania w dniu 28 września 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Cyfrowy Polsat
S.A. signs an agreement with its parent entities concerning joint
acquisition of shares in a tender offer and the decision to announce the
tender offer


Further to current report
no. 21/2021 published on 27 September 2021 concerning a delayed
disclosure of inside information regarding Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”)
initiating a review of options to launch and conduct an own shares
buy-back program involving, inter alia, a tender offer for the sale of
the shares in the Company, the Company’s Management Board hereby
announces that on 27 September 2021 the Management Board resolved to
take actions intended to implement the own shares buy-back program (the “Resolution”).
In the Resolution the Management Board decided to:


• conclude an agreement on
acting in concert, as referred to in Article 87 Section 1 item 5) of the
Act of 29 July 2005 on Public Offer and the Conditions of Introducing
Financial Instruments into an Organized Trading System and Public
Companies (Dziennik Ustaw 2020.2080) (the “Public Offering Act”)
with its direct parent company Reddev Investments Limited (“Reddev”)
and with Zygmunt Solorz, the Company’s indirect parent entity. The
agreement concerns a joint acquisition of the shares in the Company in a
tender offer (the “Agreement”);


• announce, jointly with
Reddev and Zygmunt Solorz, a tender offer for the sale of shares in the
Company in a number ensuring that the Company, together with its parent
entity and its subsidiaries, would hold up to 100% of the total number
of votes at its general meeting (the “Tender Offer”). The
Tender Offer is to be announced pursuant to Article 74 Section 1 of the
Public Offering Act; and


• establish a statutory
collateral to the Tender Offer in an amount not exceeding PLN
2,910,000,000.00 (two billion nine hundred and ten million zlotys) and
for that purpose execute an agreement with a bank concerning a bank
guarantee (the “Collateral”) to be granted to the Company
and the Company’s right to draw a non-renewable working capital loan in
an amount corresponding to the Collateral, to be used exclusively for
financing the payment of the purchase price for the shares under the
Tender Offer.


The Supervisory Board of the
Company has approved the announcement of the Tender Offer, procurement
of the Collateral and execution of the Agreement by the Company. Also,
on 27 September 2021 the Company, acting pursuant to and in order to
implement the Resolution, executed the Agreement with Reddev and Zygmunt
Solorz.


According to the Agreement,
Reddev and the Company will be the entities acquiring the shares under
the Tender Offer. The Company intends to acquire in the Tender Offer no
more than 82,904,517 (eighty two million nine hundred and four thousand
five hundred and seventeen) own shares, and the parties to the Agreement
set the Tender Offer price to PLN 35.00 (thirty five zlotys) per share.


Due to restrictions
applicable to the Company under the Commercial Companies Code, Reddev
will act as another entity acquiring the shares in the Company in the
Tender Offer. Reddev has no intention to acquire any Shares in the
Tender Offer, however it has decided to cooperate with the Company and
support it in conducting the Tender Offer due to the statutory
provisions which prohibit the Company from conducting the Tender Offer
on its own.


The shares in the Company
will be acquired under the Tender Offer under the condition that the
Company’s general meeting adopts a resolution authorizing the Management
Board to acquire own shares and create a capital reserve for the
purposes of the own shares buy-back program in an amount of at least PLN
2,910,000,000.00 (two billion nine hundred and ten million zlotys).


The Company’s Management
Board estimates that the total cost of the Tender Offer, including the
cost of buying-back 82,904,517 (eighty two million nine hundred and four
thousand five hundred and seventeen) own shares, the costs of arranging
the mandatory collateral, costs of brokerage, professional services and
other costs, will not exceed PLN 2,930,000,000.00 (two billion nine
hundred and thirty million zlotys) in total.


The parties to the Agreement
intend to announce the Tender Offer on 28 September 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-09-27 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-09-27 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki