24,4800 zł
1,92% 0,4600 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-10
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 10 kwietnia 2019 r. Umowy Ramowej (ang. Framework Agreement) („Umowa Ramowa”) z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”).

Zawarcie Umowy Ramowej jest związane z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji Spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji w wysokości 1.000.000.000 (słownie: jednego miliarda) złotych („Program”), o utworzeniu którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie EBOR kontraktowego obowiązku nabycia obligacji Spółki, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach Programu. Spółka nie zobowiązała się również wobec EBOR do dokonania emisji obligacji w ramach Programu. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji w ramach Programu oraz jej warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W Umowie Ramowej Spółka zobowiązała się do działania zgodnie z wymogami działalności stosowanymi przez EBOR (EBRD Designated Performance Requirements) oraz wytycznymi antykorupcyjnymi EBOR. Umowa Ramowa określa również zobowiązania Spółki, w szczególności w zakresie ponoszenia w okresie siedmiu lat od dnia ewentualnego nabycia obligacji Spółki przez EBOR, wydatków inwestycyjnych na zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce w kwocie nie mniejszej niż 50% łącznej wartości nominalnej obligacji Spółki, które zostałyby nabyte przez EBOR.

Na zasadach w niej określonych, Umowa Ramowa wygaśnie w przypadku nienabycia jakichkolwiek obligacji Spółki przez EBOR, jak również zmniejszenia stanu posiadania obligacji Spółki przez EBOR poniżej wartości wskazanej w Umowie Ramowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat zawarcia Umowy Ramowej z EBOR. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji obligacji Spółki i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji obligacji Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z zastrzeżeniem podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej warunków na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki, Obligacje będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Conclusion of the Framework
Agreement with the European Bank for Reconstruction and Development


Not for release, publication or
distribution directly or indirectly, in or into the United States of
America, Australia, Canada or Japan or in any other jurisdiction where
to do so would be restricted or prohibited by law.


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the “Company”) announces the conclusion on April 10, 2019
of the Framework Agreement with the European Bank for Reconstruction and
Development (the “EBRD”).


The conclusion of the Framework Agreement is
connected with consideration by the EBRD of acquisition of bonds that
may be issued by the Company under a program for the issuance of the
Company’s bonds with the total maximum nominal value of PLN
1,000,000,000 (one billion) (the “Program”) of the
establishment of which the Company informed in the current report No.
8/2019 of 25 March 2019.


The conclusion of the Framework Agreement
does not impose any contractual obligation on the EBRD to acquire any
Company’s bonds that may be issued by the Company under the Program.
Also the Company did not undertake with respect to the EBRD to issue any
bonds under the Program. The Company will make its final decision on
issuing the bonds under the Program and their terms in a relevant
resolution adopted by the Management Board of the Company, of which it
will inform in a separate current report.


In the Framework Agreement the Company
undertook to act in compliance with the EBRD’s Designated Performance
Requirements and anti-corruption guidelines. The Framework Agreement
sets out certain obligations of the Company, in particular with respect
to incurring within a period of seven years from the date of the
potential acquisition by the EBRD of the Company’s bonds, capital
expenditures for investments in energy efficiency improvements in Poland
in the amount of at least equivalent of 50% of the nominal value of the
Company’s bonds that would be acquired by the EBRD.


The Framework Agreement will expire on the
terms and conditions set forth therein, if the EBRD does not acquire any
Company’s bonds. It will also expire if the stake of the Company’s bonds
held by the EBRD will decrease below the value set forth in the
Framework Agreement.


Legal basis: Article 17 Section 1 of the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


Disclaimer:


This current report was prepared in
accordance with Article 17 Section 1 of Regulation No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


This current report is solely for
information purposes and is published by the Company exclusively in
order to provide information on the conclusion of the Framework
Agreement with the EBRD. This current report is by no means intended,
whether directly or indirectly, to promote the offer or issuance of the
Company’s bonds and does not represent promotional material prepared or
published by the Company for the purpose of promoting of the offer or
issuance of the Company’s bonds nor for the purpose of encouraging an
investor, whether directly or indirectly, to their purchase.


This current report, nor any part
thereof, is not intended for distribution, whether directly or
indirectly, within the territory of or in the United States of America
or other jurisdictions where such public distribution may be subject to
restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in
this material have not been, and will not be, registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be
offered or sold within the territory of the United States of America.
The Company does not intend to register the Bonds or conduct any
offering of the Bonds in the United States of America. Subject to the
Company making its final decision on issuing the Bonds and their terms
in a relevant resolution adopted by the Management Board of the Company,
the Bonds are intended to be offered and sold solely outside the United
States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the
Securities Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-10 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2019-04-10 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.