REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

2022-05-16 09:46
publikacja
2022-05-16 09:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-16
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), informuje, iż działając na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ramach uchwały nr 7 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych („Program Nabycia Akcji Własnych”), postanowił w dniu 16 maja 2022 r. o kontynuacji skupu akcji własnych Spółki, w drodze ogłoszenia przez Spółkę wraz z Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Reddev”) oraz Tobe Investments Group Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Tobe”) („Podmioty Nabywające”) zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”).

Przedmiotem Zaproszenia będzie nie więcej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 PLN (cztery grosze) każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCFRPT00013, które reprezentują nie więcej niż 5,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 4,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”). Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia wyniesie 22,28 PLN (dwadzieścia dwa złote, dwadzieścia osiem groszy) za jedną Akcję Nabywaną.

W ramach Zaproszenia:

a) Spółka zamierza nabyć 49,5% ogółu Akcji Nabywanych, ale nie więcej niż 17.325.000 (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Nabywanych, stanowiących nie więcej niż 2,71% ogólnej liczby akcji Spółki;

b) Reddev zamierza nabyć 39,5% ogółu Akcji Nabywanych, ale nie więcej niż 13.825.000 (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Nabywanych, stanowiących nie więcej niż 2,16% ogólnej liczby akcji Spółki;

c) Tobe zamierza nabyć 11,0% ogółu Akcji Nabywanych, ale nie więcej niż 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Nabywanych, stanowiących nie więcej niż 0,60% ogólnej liczby akcji Spółki.

Oferty Sprzedaży będą przyjmowane w terminie od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 17:00 (CET) za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A.

Pełna treść Zaproszenia zostanie opublikowana w dniu 16 maja 2022 roku na stronie Polskiej Agencji Prasowej S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Invitation to submit offers to
sell shares of Cyfrowy Polsat S.A.


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the "Company"), announces that acting by virtue of the authorization
granted by the Extraordinary General Meeting of the Company under
Resolution No. 7 dated 16 November 2021 on authorizing the Management
Board to acquire own shares and create a capital reserve for the purpose
of the own shares buy-back program (the "Own Shares Buy-Back Program"),
on 16 May 2022 it decided to proceed with the buy-back of the Company’s
own shares by way of an announcement by the Company together with Reddev
Investments Limited with its registered office in Limassol, Cyprus
("Reddev") and Tobe Investments Group Limited with its registered office
in Limassol, Cyprus ("Tobe") (“Buyers”) of the invitation to submit
offers to sell the Company’s shares (the "Invitation").


The subject of the Invitation is not more
than 35,000,000 (thirty-five million) dematerialized ordinary bearer
shares with the nominal value of PLN 0.04 (four grosz) each, issued by
the Company and registered by the KDPW (the Central Securities
Depository of Poland) under ISIN code PLCFRPT00013, which represent not
more than 5.47% of the share capital of the Company and entitle the
holder to exercise not more than 4.27% of the total number of votes at
the Company’s General Meeting (the "Purchased Shares"). The proposed
purchase price for the Purchased Shares under the Invitation is PLN
22.28 (twenty two zloty, twenty eight grosz) per one Purchased Share.


Under the Invitation:


a) the Company intends to acquire 49.5% of
the total Purchased Shares, but not more than 17,325,000 (seventeen
million three hundred and twenty-five thousand) Purchased Shares,
representing not more than 2.71% of the total number of the Company's
shares;


b) Reddev intends to acquire 39.5% of the
total number of the Purchased Shares, but not more than 13,825,000
(thirteen million eight hundred and twenty-five thousand) Purchased
Shares, representing not more than 2.16% of the total number of the
Company's shares; and


c) Tobe intends to acquire 11.0% of the
total Purchased Shares, but not more than 3,850,000 (three million eight
hundred and fifty thousand) Purchased Shares, representing not more than
0.60% of the total number of the Company's shares.


Offers to sell the Company’s shares may be
placed through Trigon Dom Maklerski S.A. between 17 May 2022 and 20 May
2022 5:00 p.m. (CET).


The full text of the Invitation will be
published on the website of the Polish Press Agency (Polska Agencji
Prasowej S.A.) on 16 May 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-16 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-05-16 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-05-16 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki