REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Wstępna informacja na temat ilości akcji spółki Netia S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na ogłoszone przez Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Netia S.A.

2021-07-01 18:54
publikacja
2021-07-01 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Wstępna informacja na temat ilości akcji spółki Netia S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na ogłoszone przez Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Netia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 8/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., dotyczącego decyzji o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”) oraz raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., dotyczącego zwiększenia puli środków przeznaczonych na kontynuację nabywania akcji Netia, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. powziął wstępną informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”), działający jako podmiot pośredniczący w realizacji transakcji nabycia akcji Netii, z której wynika, iż ilość akcji Netii będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Netii w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netii („Zaproszenie”) wyniosła 78.903.980 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji. Ostateczna liczba akcji Netii, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon i – w razie zaistnienia istotnych różnic - zostanie podana po zakończeniu procesu weryfikacji do publicznej informacji w formie raportu bieżącego Spółki.

Przewidywaną datą przeniesienia własności akcji Netii, będących przedmiotem złożonych w ramach Zaproszenia ofert sprzedaży, poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia ww. akcji za pośrednictwem KDPW jest 6 lipca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Preliminary information on the number of
shares of Netia S.A. being the subject of sale offers submitted in
response to the invitation announced by Cyfrowy Polsat S.A. to submit
offers to sell shares of Netia S.A.


In connection with current report no. 8/2021
of the company Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) dated 15 April 2021,
concerning the decision of the Company to continue acquiring shares of
Netia S.A. with its registered office in Warsaw ("Netia") and current
report no. 15/2021 dated 30 June 2021 concerning the decision to
increase the amount dedicated to the continuation of acquiring of Netia
shares, the Management Board of the Company hereby informs that on 1
July 2021 it obtained from Trigon Dom Maklerski S.A. (“Trigon”), acting
as an intermediary in the execution of transactions of acquisitions of
Netia shares, preliminary information that in response to the invitation
announced by the Company to submit offers to sell shares (the
“Invitation”) shareholders of Netia submitted offers to sell 78,903,980
(seventy eight million nine hundred three thousand nine hundred eighty)
Netia shares. The final number of Netia shares being the subject of
submitted sale offers is still being verified by Trigon and – should
material differences arise - will be disclosed to the public upon the
completion of the verification process in the form of a current report
of the Company.


The expected date for the transfer of
ownership of the Netia shares being the subject of sale offers submitted
under the Invitation outside the regulated market and the settlement of
the purchases of the abovementioned shares through the KDPW (The Central
Securities Depository of Poland) is 6 July 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-07-01 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-07-01 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki