REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku

2022-05-26 14:36
publikacja
2022-05-26 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Wniosek Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej Spółki wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 w wysokości 3.605.855.418,23 złotych (słownie: trzy miliardy sześćset pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze).

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

• przeznaczenie części zysku netto w kwocie 550.703.531,00 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów siedemset trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych), oraz

• przeznaczenie pozostałej części zysku netto w kwocie 3.055.151.887,23 złotych (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia trzy grosze) na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby, stosownie do postanowień art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych, dzień dywidendy został ustalony na dzień 20 września 2022 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 15 grudnia 2022 roku.

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową Spółki przyjętą w dniu 20 grudnia 2021 r., a jednocześnie nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju grupy kapitałowej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject Motion of the
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. concerning the distribution of
net profit for the financial year ended December 31, 2021


The Management Board of
Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby informs that on 26 May 2022
it adopted a resolution on the submission to the Supervisory Board of
the Company for assessment of a motion concerning the distribution of
the Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2021
amounting to PLN 3,605,855,418.23 (say: three billion six hundred five
million eight hundred fifty five thousand four hundred eighteen zlotys
and twenty three grosze).


The Management Board
recommends to the General Shareholders Meeting:


• to allocate part of the
net profit earned by the Company in the financial year ended December
31, 2021 in the amount of PLN 550,703,531.00 (say: five hundred fifty
million seven hundred three thousand five hundred thirty one zlotys),
for distribution as dividends to the shareholders of the Company in the
amount of PLN 1.00 (say: one zloty) per share participating in the
dividend payout (i.e. excluding treasury shares), and


• to allocate the remainder
of the net profit in the amount of PLN 3,055,151,887.23 (say: three
billion fifty five million one hundred fifty one thousand eight hundred
eighty seven zlotys and twenty three grosze) to the reserve capital.


Furthermore, the Management
Board of the Company recommends, in accordance with the provisions of
article 348 §4 of the Commercial Companies Code, that the dividend day
be scheduled for 20 September 2022 and the dividend payout be made on 15
December 2022.


In the opinion of the
Management Board of the Company, the proposed profit distribution is
consistent with the dividend policy of the Company adopted on December
20, 2021 and shall not disrupt the development concept of the Company’s
capital group.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-05-26 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-05-26 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki